OH AYA­TO­LLAH! + ATA­QUE ES­CAM­PE

Pop de úl­ti­ma xe­ra­ción

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Im­pres­cin­di­ble ci­ta con dúas das ban­das do pop ga­le­go máis elo­xia­das. E mo­ti­vos so­bran pa­ra fa­ce­lo. Vi­bran­tes tes­te­mu­ñas desa nova xe­ra­ción que tan­tas ale­grías nos es­tá a de­pa­rar. Ata­que Es­cam­pe amó­san­se nun­ha ver­sión moi­to máis bai­la­ble men­tres que Oh Aya­to­llah! man­te­ñen o seu de­rro­che de fres­cu­ra e pro­vo­ca­ción. A CO­RU­ÑA. MAR­DI GRAS. 10 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.