CAR­MEN REY

Lec­ción de se­rea ele­gan­cia

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Es­coi­tar a Car­men Rey sem­pre ten al­go de lec­ción. E non por­que ela se­xa mes­tra, que o é, se­nón po­la ca­pa­ci­da­de que es­ta can­tan­te ten pa­ra des­cu­brir no­vas sen­sa­cións e emo­cións en te­rri­to­rios que xa ti­ña­mos por vi­si­ta­dos e co­ñe­ci­dos. Jazz, soul, R&B e funk tin­gui­dos de se­rea ele­gan­cia, o do­min­go, no ci­clo de no­vas mú­si­cas do lo­cal co­ru­ñés.

A CO­RU­ÑA. PICADILLY. DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.