Be­to Lua­ces es­trea ru­ta li­te­ra­ria no Suí­do

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . EN GALEGO - TEX­TO: E.VÁZ­QUEZ PI­TA

O fun­cio­na­rio xu­di­cial Be­to Lua­ces (Uruguay, 1959) inau­gu­ra un­ha sa­ga de no­ve­la ne­gra am­bien­ta­da en Vi­go e a Se­rra do Suí­do ( Co­ve­lo, For­ne­los de Mon­tes, A La­ma, Avión e Bea­riz). Es­ta é a pri­me­ra tra­ma da li­te­ra­tu­ra ga­le­ga que apa­re­ce am­bien­ta­da ne­ses mon­tes de Ou­ren­se e Pon­te­ve­dra. Fa­la da ru­ta do es­tra­per­lo ou do fo­xo do lo­bo. O pro­pio es­cri­tor co­ñe­ce ben es­tas pa­ra­xes por­que de neno pa­sou de vi­vir en Mon­te­vi­deo a un­ha al­dea des­ta se­rra can­do a súa fa­mi­lia de emi­gran­tes re­tor­nou a Ga­li­cia en 1978. Por es­ta ra­zón, a tra­ma de Vi­cus. Un lu­gar co­mún po­de­ría ter con­ti­nua­ción cun­ha fu­tu­ra no­ve­la am­bien­ta­da en Avión que xi­re arre­dor dos emi­gran­tes mi­llo­na­rios de Mé­xi­co. Pe­ro o es­ce­na­rio prin­ci­pal é Vi­go. O pro­ta­go­nis­ta é o ar­qui­tec­to vi­gués Senén Ba­rrei­ro, di­vor­cia­do de 50 anos e en pa­ro po­la cri­se. O pri­mei­ro ca­pí­tu­lo é ti­pi­ca­men­te ga­le­go: Senén mi­ra po­la fies­tra men­tres poa­lla e ve pa­sar po­la rúa a xen­te en­chou­pa­da co pa­ra­ugas roto á vez que anun­cian un­ha ca­dea de bo­rras­cas. Es­te no­vo he­roe li­te­ra­rio co­me­za un­ha no­va vi­da de ce­ro: «Te­rá que cum­prir un en­car­go do seu pai e fa­cer un­ha via­xe, xeo­grá­fi­ca e ca­ra atrás, ata un­ha zo­na ga­le­ga im­por­tan­te onde ato­pa­rá un li­bro de Cel­so Emi­lio Fe­rrei­ro». Es­ta no­ve­la ne­gra xa es­tá in­clui­da no Ma­pa Li­te­ra­rio de Vi­go, que men­cio­na un pá­rra­fo do Cas­co Ve­llo: «Abri­gou­se e co­me­zou an­dar, pa­sou por dian­te do CAT, o Cen­tro de Ar­te­sa­nía Tra­di­cio­nal e ba­ra­llou a po­si­bi­li­da­de de se ma­tri­cu­lar nal­gún cur­so, ago­ra que es­ta­ba de no­vo sol­tei­ro non lle ha­bía de vir mal ocu­par al­gun­ha tar­de e so­bre to­do, co­ñe­cer xen­te». O au­tor ta­mén men­cio­na ás rui­nas da Pa­ni­fi­ca­do­ra e fai un­ha chis­ca­da can­do un­ha per­soa­xe pa­sa por dian­te dun car­tel co le­ma mu­ni­ci­pal «Vi­vi­mos nun­ha ci­da­de fer­mo­sa».

VICVS. UN LU­GAR CO­MÚN AU­TOR BE­TO LUA­CES EDI­TO­RIAL BOLANDA No­ve­la ne­gra en Vi­go e o Suí­do

FOTO: MER­CE­DES MO­RA­LE­JO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.