Mú­si­ca des­pois do si­len­cio

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . GALEGO -

«Es­cri­bo can­do es­tou se­gu­ro de ter un pou­co de si­len­cio», con­fe­sou­lle Cortázar a Ja­son Waiss en The Pa­ris Re­view, nun­ha das súas úl­ti­mas en­tre­vis­tas. Hai es­cri­to­res que pre­ci­san ha­bi­tar ese de­ser­to pa­ra con­cen­trar­se, qui­zais pa­ra es­coi­ta­ren un­ha voz en ple­na ma­dru­ga­da que lles di­te a pa­la­bra xus­ta. Ou­tros, po­lo con­tra­rio, acep­tan o con­tra­pun­to dun­ha pe­za mu­si­cal men­tres tra­ba­llan arreo, ser­vín­do­se da súa po­ten­cia evo­ca­do­ra pa­ra afi­nar un­ha me­tá­fo­ra ou un diá­lo­go. Ro­sa­lía Fer­nán­dez Rial (Cos­ta da Mor­te, 1988) per­ten­ce a es­ta úl­ti­ma cla­se. Es­cri­be con mú­si­ca, ou me­llor di­to, a par­tir dun­ha mú­si­ca. Ex­hi­be o seu par­ti­cu­lar de­vo­cio­na­rio so­no­ro en Bo­nus Track, o seu pri­mei­ro li­bro de re­la­tos, po­ñen­do bo­ca arri­ba as car­tas que ba­ra­llou pa­ra com­po­ñer un­ha ins­tan­tá­nea en­tre­cor­ta­da do pre­sen­te. Non sem­pre é sin­xe­lo saír ben pa­ra­do des­te ti­po de co­rres­pon­den­cias. En oca­sións, quen es­cri­be en­co­mén­da­se aos atri­bu­tos in­con­tes­ta­bles da alu­sión mu­si­cal, bus­can­do a com­pli­ci­da­de co lec­tor, pe­ro a ta­re­fa com­plí­ca­se­lle can­do de­be ma­ne­xa­la a fa­vor da his­to­ria e non re­du­ci­la a un­ha sim­ple pro­me­sa. Aín­da que Cortázar dei­xou de es­coi­tar mú­si­ca pa­ra tra­ba­llar, se­guiu en­fron­tán­do­se ao re­la­to co­ma un sa­xo­fo­nis­ta de jazz en ple­na im­pro­vi­sa­ción. En­si­nou­nos que a me­lo­día de­be fluír nos in­tes­ti­nos do tex­to e en­sam­blar­se na súa ar­qui­tec­tu­ra in­vi­si­ble. Ro­sa­lía Fer­nán­dez Rial, lon­xe do seu ha­bi­tual mar­co poé­ti­co, ser­viu­se de Pat­ti Smith ou Tom Waits pa­ra in­ten­ta­lo.

BO­NUS TRACK AU­TO­RA EDI­TO­RIAL GA­LA­XIA 164 PÁ­XI­NAS 16,50 EU­ROS RO­SA­LÍA FER­NÁN­DEZ RIAL

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.