Ste­fan Zweig ti­ra de ta­len­to

Con­si­de­ra­do un clá­si­co da li­te­ra­tu­ra eu­ro­pea e edi­ta­do ori­xi­nal­men­te no ano 1927, o es­cri­tor aus­tría­co se­gue a sor­pren­der tan­tos anos des­pois po­la ex­hi­bi­ción, en oca­sións fas­ci­nan­te, que fai do seu ta­len­to na­rra­ti­vo

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . GALEGO - TEX­TO: RA­MÓN NI­CO­LÁS

Ste­fan Zweig (Vie­na, 1881-Pe­tró­po­lis, 1942) es­cri­biu un­ha no­ta, an­tes de sui­ci­dar­se coa súa es­po­sa Lot­te, na que lle desexa­ba aos seus que pui­de­sen ver o amen­cer da lon­ga noite por­que el, im­pa­cien­te de máis, xa mar­cha­ba. Non re­sul­ta na­da es­tra­ño nun­ha per­soa za­ran­dea­da por un­ha vi­da in­ten­sa e cos­mo­po­li­ta que abra­zou, sem­pre, só­li­das con­vic­cións pa­ci­fis­tas e to­le­ran­tes. Al­go dis­to se dei­xa ver nes­tes Mo­men­tos es­te­la­res da hu­ma­ni­da­de, traí­dos ao ga­le­go da man de Lau­reano Arau­jo, can­do na de­rra­dei­ra destas cha­ma­das «mi­nia­tu­ras his­tó­ri­cas», con­cre­ta­men­te na que se cen­tra no la­bor que o pre­si­den­te nor­te­ame­ri­cano Wil­son le­vou a ca­bo pa­ra con­cluír un acor­do de paz na Pri­mei­ra Gue­rra Mun­dial, apun­ta pro­fe­ti­ca­men­te que «a des­leal­da­de cau­sa des­leal­da­de, a vio­len­cia xe­ra vio­len­cia».

A fór­mu­la que em­pre­ga Zweig é sin­xe­la: ve­la­quí ca­tor­ce mo­men­tos en que a de­ci­sión de al­guén cam­biou ou mo­di­fi­cou os ven­tos da his­to­ria.

E faino ne­se gu­me que mes­tu­ra fic­ción e reali­da­de, ou can­do me­nos un­ha reali­da­de en apa­ren­cia ve­ro­sí­mil e cer­tei­ra, on­de un non sa­be se o máis re­le­van­te é o que con­ta ou, se ca­dra, co­mo o con­ta, pois non é doa­do mo­ver­se cun­ha ha­bi­li­da­de tal que re­ve­la un­ha ca­pa­ci­da­de fa­bu­lo­sa pa­ra re­cons­truír es­pa­zos e at­mos­fe­ras di­ver­sas, mais ta­mén pa­ra re­flec­tir com­por­ta­men­tos con­mo­ve­do­res da pro­pia con­di­ción hu­ma­na, sem­pre aten­to ás tra­xe­dias nas vi­das e nos po­bos que fai re­pou­sar nos ava­ta­res e de­ci­sións pun­tuais de fi­gu­ras tan di­ver­sas co­mo Tols­toi, Dos­toievs­ki, Ci­ce­rón ou Le­nin, e nou­tras moi­to máis es­que­ci­das co­mo as de J.A. Su­ter, que per­deu Ca­li­for­nia po­la fe­bre do ou­ro ou as de Cy­rus W. Field, que co­mu­ni­cou con ca­ble te­le­grá­fi­co Amé­ri­ca con Eu­ro­pa.

Vi­das, en fin, nas que sem­pre hai lu­ces e som­bras e que o au­tor nun­ca oculta, e que vi­si­tan acon­te­ce­men­tos his­tó­ri­cos des­de ou­tro pun­to de vis­ta.

O pro­pio Ste­fan Zweig, non du­bi­do que sen pre­ten­de­lo, fe­cun­da o es­pí­ri­to des­de li­bro: «Un­ha obra de ar­te po­de ser es­que­ci­da po­la súa épo­ca, po­de ser prohi­bi­da e in­tro­du­ci­da nun ca­da­lei­to, pe­ro a esen­cia sem­pre con­se­gue im­por­se vi­to­rio­sa ao efé­me­ro».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.