Mo­rrer con dig­ni­da­de

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . GALEGO -

Un­ha mar­ca in­có­mo­da da con­tem­po­ra­nei­da­de sos­ten­se so­bre o si­len­cio que sus­ci­ta un fe­nó­meno tan irre­me­dia­ble co­mo a mor­te. Nin­guén que­re fa­lar da cues­tión pa­ra non es­tra­gar es­te des­po­tis­mo da fe­li­ci­da­de per­ma­nen­te, pe­ro ao mes­mo tem­po sa­be­mos que al­gún día to­dos nos ve­re­mos obri­ga­dos a apa­gar a luz. Con esa cer­te­za aco­me­teu o fi­ló­so­fo Brais Arri­bas (Hues­ca, 1980) o seu es­tu­pen­do en­saio So­bre a eu­ta­na­sia, un­ha análise se­re­na e cla­ri­fi­ca­do­ra so­bre un pro­pó­si­to que se vén cha­man­do boa mor­te, ese ideal de dig­ni­da­de e res­pec­to que to­dos desexa­ria­mos no desen­la­ce das no­sas vi­das. Sen­do un­ha cues­tión con­tro­ver­ti­da, abon­do­sa en ma­ti­ces éti­cos, un ache­ga­men­to pre­ci­so me­re­cía un en­fo­que tan ri­go­ro­so co­ma o que pro­pón o au­tor, quen apun­ta in­tere­san­tes con­si­de­ra­cións ao re­dor da se­da­ción ter­mi­nal, o sui­ci­dio asis­ti­do e o tes­ta­men­to vi­tal, ade­mais de es­miu­zar con me­su­ra os ar­gu­men­tos dos que de­fen­den ou re­xei­tan a le­ga­li­za­ción das prác­ti­cas eu­ta­ná­si­cas. Aín­da asu­min­do con na­tu­ra­li­da­de que al­gún día des­apa­re­ce­re­mos, o pro­ce­so que se em­pren­de du­ran­te un­ha doen­za irre­ver­si­ble abre in­te­rro­gan­tes pa­ra os que non sem­pre ma­ne­xa­mos un­ha úni­ca res­pos­ta. Ten sen­ti­do ne­gar­lle a al­guén cun­ha pa­to­lo­xía ter­mi­nal o con­trol ab­so­lu­to so­bre a súa exis­ten­cia, un­ha vez que ex­pre­sa aber­ta­men­te o seu desexo de mo­rrer? Le­ga­li­zar a eu­ta­na­sia con­ver­te­ría en ver­du­go a quen ten a obri­ga­ción éti­ca de evi­tar­lle cal­que­ra mal ao pa­cien­te? Pen­sar na mor­te é pen­sar na vi­da. AU­TOR

BRAIS ARRI­BAS

EDI­TO­RIAL

ATRA­VÉS EDI­TO­RA 104 PÁ­XI­NAS 8 EU­ROS

SO­BRE A EU­TA­NA­SIA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.