A in­sis­ten­cia do cine ga­le­go

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . GALEGO -

A his­to­ria do cine ga­le­go é a crónica dun­ha as­pi­ra­ción. A pos­ta en es­ce­na dun re­la­to que atra­ve­sa o tem­po cues­tio­nan­do a súa pro­pia ca­pa­ci­da­de de ser, co­ma se ti­ve­se que pe­dir des­cul­pas fron­te a ou­tras ar­tes por evi­den­ciar as súas li­mi­ta­cións. Pe­ro non hai máis que de­ter­se na le­tra pe­que­na do seu de­co­rrer his­tó­ri­co pa­ra en­tre­ver ne­se pál­pi­to a per­ma­nen­cia dun so­ño, ás ve­ces un es­pe­llis­mo, ou­tras un­ha ex­pre­sión vi­bran­te do que so­mos ou pre­ten­de­mos ser. Coor­di­na­do pola pro­fe­so­ra Mar­ga­ri­ta Le­do, o vo­lu­me Mar­cas na pai­sa­xe in­ci­de ne­sa cir­cuns­tan­cia reunin­do as vo­ces dun acreditado gru­po de in­ves­ti­ga­do­res que nos ofre­cen as súas su­xes­ti­vas aná­li­ses, tei­man­do en as­pec­tos que me­re­cen esas in­da­ga­cións anova­das e abrin­do, ao tem­po, vías pou­co ex­plo­ra­das de ob­ser­va­ción, alá on­de os de­ba­tes ci­ne­ma­to­grá­fi­cos se evi­den­cian con maior vi­ta­li­da­de. Da súa in­ter­mi­ten­cia his­tó­ri­ca á cues­tión do ci­ne­ma na­cio­nal-po­pu­lar, pa­san­do po­lo pul­so do cine mi­li­tan­te, as ima­xes da emi­gra­ción, a re­pre­sen­ta­ción da pai­sa­xe e as con­tro­ver­sias arre­dor da lin­gua, o pre­sen­te vo­lu­me é a pri­mei­ra en­tre­ga dun es­tu­do que se com­ple­ta­rá o vin­dei­ro ano cun­ha ache­ga á no­sa ci­ne­ma­to­gra­fía con­tem­po­rá­nea. De mo­men­to, te­mos aquí ma­te­riais ben es­ti­mu­lan­tes pa­ra re­co­ñe­cér­mo­nos nun pro­pó­si­to, o cine ga­le­go, que se­gue aba­lan­do en­tre o desexo de mer­can­ti­li­za­ción de­fi­ni­do na dé­ca­da dos 90, dis­cu­ti­ble en re­sul­ta­dos, e a vo­ca­ción au­to­ral dos úl­ti­mos di­rec­to­res pre­mia­dos in­ter­na­cio­nal­men­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.