«Pa­ten­tar é ca­ro, e moi­tas ve­ces non se con­se­gue a co­mer­cia­li­za­ción»

La Voz de Galicia (A Coruña) - Objetivo Innova - - Inversiones De Futuro -

Di­rec­to­ra xe­ral de Gal­chi­mia e pre­si­den­ta de Bioga, Car­me Pam­pín sem­pre cri­ti­cou a fa­lla de in­ver­so­res es­pe­cia­li­za­dos e a ex­ce­si­va bu­ro­cra­cia.

—¿Avan­zou­se al­go nos úl­ti­mos tem­pos?

—A me­llo­ra da eco­no­mía en ter­mos xe­rais, así co­mo al­gúns ca­sos de éxi­to a ni­vel na­cio­nal pa­re­ce que es­tán ani­man­do aos in­ver­so­res a apos­tar po­lo sec­tor. Ago­ra ben, en Ga­li­cia es­te in­tere­se aín­da é dis­cre­to. En Ga­li­cia, o fi­to máis im­por­tan­te aca­da­do re­cen­te­men­te é con­se­guir que a Xun­ta de Ga­li­cia de­fi­na un­ha es­tra­te­xia de apoio ao sec­tor bio­tec­no­ló­xi­co. Che­gar ata aquí xa foi un pa­so im­por­tan­te, pe­ro ago­ra que­da ver en que ac­cións con­cre­tas se tra­du­ce es­te apoio.

—¿Co­mo so­bre­vi­ve un­ha em­pre­sa ate que con­se­gue ven­der os seus pro­du­tos?

— Con ca­pi­tal dos pro­pios fun­da­do­res, xe­ral­men­te in­su­fi­cien­te, e o dos ami­gos e da fa­mi­lia... Lo­go es­tá o ca­pi­tal ris­co, al­gun­ha axu­da pú­bli­ca pa­ra a pos­ta en mar­cha e con fon­dos eu­ro­peos se hai sor­te. O tra­ba­llo dos di­rec­to­res des­tas com­pa­ñías é fun­da­men­tal­men­te a bús­que­da de fon­dos pa­ra po­der se­guir avan­zan­do no desen­vol­ve­men­to que le­ven a ca­bo.

—¿Fal­ta desen­vol­ver máis pa-

ten­tes das que se re­xis­tran?

—Pa­ten­tar é ca­ro e moi­tas ve­ces non se con­se­gue a co­mer­cia­li­za­ción da pa­ten­te. A ve­ces cre­mos que un­ha vez aca­da­da a pa­ten­te xa es­tá con­se­gui­do, pe­ro esa é un­ha con­di­ción ne­ce­sa­ria pe­ro non su­fi­cien­te pa­ra a co­mer­cia­li­za­ción de moi­tos pro­du­tos, co­mo po­de ser un fár­ma­co.

—¿Co­mo ve a re­la­ción en­tre Uni­ver­si­da­de e em­pre­sa?

— Creo que nos úl­ti­mos anos cam­biou moi­to e ago­ra hai un­ha re­la­ción máis flui­da en­tre am­bas. An­tes per­ci­bía­se máis des­con­fian­za, pe­ro ho­xe é im­pen­sa­ble fa­cer I+D sen con­tar cun equi­po mul­ti­dis­ci­pli­nar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.