O Sal­nés fes­te­xa as Le­tras Ga­le­gas cun­ha mo­rea de ac­tos na bis­ba­rra

La Voz de Galicia (Arousa) - - Portada -

Os ac­tos cen­trais or­ga­ni­za­dos po­lo Con­ce­llo de Vi­la­gar­cía co ga­llo do 17 de Maio ce­le­brá­ron­se en Ca­rril. Hou­bo pa­sa­ca­lles a car­go de Mal­vei­ras; bai­le tra­di­cio­nal; ofren­da flo­ral dian­te do bus­to de Ro­sa­lía de Cas­tro, a grande da­ma das no­sas le­tras, e ta­mén un con­cer­to a car­go de Da­vi­de Sal­va­do e Pe­dro Pas­cual. A súa mú­si­ca foi to­da un­ha re­ve­la­ción pa­ra moi­tos dos asis­ten­tes á ci­ta. Sons de sem­pre, re­no­va­dos e adap­ta­dos ao sécu­lo XXI, que fi­xe­ron a máis de un er­guer os bra­zos e bo­tar un bai­le.

MAR­TI­NA MISER

Ca­rril foi on­te un mar de mú­si­ca e le­tras nun­ha di­ná­mi­ca que se re­pe­tiu en prac­ti­ca­men­te to­das as vi­las do Sal­nés.

FOTOS MAR­TI­NA MISER

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.