Inies­ta, Évo­le ou Fe­de­ri­ca Mon­tseny

La Voz de Galicia (Arousa) - - Opinión -

Trump e Pu­tin.

Sei que to­do se pre­ci­pi­tou, por sim­pli­fi­car, lo­go do ano 2012 co he­li­cóp­te­ro de Mas e a en­tra­da da Asem­blea Na­cio­nal de Ca­ta­lu­ña na di­rec­ción po­lí­ti­ca e na mo­bi­li­za­ción do in­de­pen­den­tis­mo. Sei que den­de en­tón mi­llei­ros de som­bras su­pre­ma­cis­tas, que aniña­ban no mo­ve­men­to na­cio­na­lis­ta, de­ci­di­ron es­que­cer a Me­da­lla de Ou­ro da Ge­ne­ra­li­tat a Francisco Can­del, un char­ne­go, quen es­cri­biu Los otros ca­ta­la­nes alá po­lo 1965, e fo­ron per­mi­tín­do­se di­vi­dir aos ca­ta­láns, fen­der a so­cie­da­de máis aló da vin­di­ca­ción dun país, dun­ha cul­tu­ra, e si­na­lan­do e con­de­nan­do aos char­ne­gos.

Di ho­xe An­tón Cos­tas que o pro­cés, con­ver­ti­do xa en «le­xi­ti­mis­mo» de re­so­nan­cias car­lis­tas, pu­xo fin a to­do un tem­po de «con­sen­ti­men­to po­lí­ti­co» que os non na­cio­na­lis­tas de­ran aos na­cio­na­lis­tas pa­ra go­ber­nar Ca­ta­lu­ña, por­que non lles da­ban me­do. Aque­la Ca­ta­lu­ña cons­truí­da po­los char­ne­gos, que an­dan nos li­bros de Mar­sé, Eduardo Mendoza, Te­re­sa Pà­mies, Vázquez Mon­tal­bán ou o propio Pa­co Can­del. Aque­la Ca­ta­lu­ña es­cri­ta e fa­la­da por Javier Pérez An­dú­jar, ou ta­mén a con­ta­da e es­cri­ta por Jor­di Évo­le. Aque­la Ca­ta­lu­ña on­de é po­si­ble ato­par ci­da­dáns que tra­ba­llan e so­bre­vi­ven iguais, ve­ñan de Ca­ta­lu­ña, de Es­pa­ña ou de cal­que­ra par­te do mun­do.

Por iso can­do Andrés Inies­ta, char­ne­go, es­co­lle pa­ra a súa ho­me­na­xe de des­pe­di­da do Bar­ce­lo­na a com­pa­ñía de Jor­di Évo­le ben sei que en­tre os so­be­ra­nis­tas e os non so­be­ra­nis­tas, esas me­ta­des ca­ta­lás e sos­pei­to que es­pa­ño­las, hai lu­gar pa­ra non dei­xár­mo­nos en­re­dar en­tre un­ha «cri­se hu­ma­ni­ta­ria» e un «gol­pe de Es­ta­do». Te­ño pa­ra min que a reali­da­de, tan en­re­da­da, po­de­rá ser ou­tra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.