O co­le­xio de Ne­bra inau­gu­rou un­ha bi­blio­te­ca que po­de­rán em­pre­gar os ve­ci­ños

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA -

Des­pois de anos de du­ro tra­ba­llo de re­or­ga­ni­za­ción e ca­ta­lo­ga­ción de exem­pla­res, a co­mu­ni­da­de edu­ca­ti­va do co­le­xio so­nen­se de So­bra­do-Ne­bra inau­gu­rou a no­va bi­blio­te­ca do cen­tro, que ta­mén po­de­rán em­pre­gar os ve­ci­ños de luns a xo­ves, de 16.00 a 18.00 ho­ras. O di­rec­tor, Jo­sé Luis Romero, agra­de­ceu a im­pli­ca­ción das fa­mi­lias, que le­van va­rias se­ma­nas acu­din­do a rea­li­zar ac­ti­vi­da­des, co­mo con­ta con­tos.

Romero, que es­ti­vo acom­pa­ña­do po­lo al­cal­de, Luis Ou­jo, ma­ni­fes­tou na súa intervención que o seu pro­pó­si­to é fa­cer par­tí­ci­pes ás fa­mi­lias e aos ve­ci­ños da ac­ti­vi­da­de do cen­tro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.