A Real e Ilus­tre ani­ma aos mo­zos a se­ren ra­pei­ros

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA -

Xo­ves • Car­pa da rúa Ga­li­cia (Ri­bei­ra) • 17.00 ho­ras •

Pro­mo­ver a crea­ción mu­si­cal e le­var a ca­bo ac­ti­vi­da­des máis alá dos días de fes­ta son os mo­ti­vos que im­pul­sa­ron, por par­te da Real e Ilus­tre Co­fra­día da Dor­na, a or­ga­ni­za­ción dun obra­doi­ro de rap. A ac­ti­vi­da­de desen­vol­ve­ra­se o vin­dei­ro xo­ves, da man de Gae­lo Was­sa­vi, do gru­po Som do Gal­pom, for­ma­ción pre­mia­da nos Martín Có­dax, que ac­tua­rá en Ri­bei­ra en xu­llo.

Du­ran­te es­ta cla­se, que es­tá di­ri­xi­da aos mo­zos do mu­ni­ci­pio, fa­la­ra­se da his­to­ria do rap, pe­ro ta­mén se crea­rán le­tras de can­cións pa­ra apren­der a in­te­gra­las des­pois nun­ha ba­se mu­si­cal. O pe­río­do de ins­cri­ción pa­ra par­ti­ci­par no obra­doi­ro xa es­tá aber­to. É po­si­ble ano­tar­se, de xei­to gra­tuí­to, a tra­vés dos cen- tros edu­ca­ti­vos ou das re­des da Real e Ilus­tre.

Des­de a en­ti­da­de des­ta­ca­ron que se pro­mo­ve­rá «una com­po­si­ción

que fu­xa dos es­te­reo­ti­pos ma­chis­tas e que se ba­see en con­ti­dos de ca­rác­ter so­cial».

Juan­cho Ri­vas, José María Bey e Ana Ál­va­rez amo­san o car­tel.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.