O museo de Ar­tes pre­sen­ta un­ha se­rie ins­pi­ra­da en Cas­te­lao

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA -

Ho­xe•Museo do Gra­va­do de Ar­tes • 18.30 ho­ras •

Te­re­sa Ba­lu­ja, Carmen Bur­ke, Ro­sa­na Cal­vo, Ana Cam­bei­ro, An­to­ñe­ta Cas­tro, Ana Ces, Lucía Ces Ca­rou, Te­re­sa Creo, San­dra González, Ana Moas e Victoria Osés son as au­to­ras do gra­va­dos que con­for­man a ex­po­si­ción que es­ta tar­de se­rá inau­gu­ra­da no museo de Ar­tes. Trá­ta­se de es­tam­pas con­fec­cio­na­das pa­ra ilus­trar o li­bro no que se re­co­lle o dis­cur­so Alba de gro­ria, pro­nun­cia­do por Cas­te­lao o 25 de xu­llo de 1948 en Bos Aires. No ac­to par­ti­ci­pa­rán Go­ret­ti San­mar­tín, Javier Ex­pó­si­to, Helena Vi­llar Ja­nei­ro, Sil­ves­tre Gómez e Ma­nuel Ruiz.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.