Ex­pró­pie­se!

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA - CAR­LOS HEN­RI­QUE FER­NÁN­DEZ CO­TO

Aex­pre­sión que fi­xo fa­mo­so un man­da­ta­rio su­r­ame­ri­cano che­gou ao Dia­rio Ofi­cial de Ga­li­cia. Coa en­tra­da en vi­gor da no­va lei de reha­bi­li­ta­ción, a par­tir de xa­nei­ro as ca­sas ga­le­gas que es­tean rui­no­sas po­de­rán ser ex­pro­pia­das, pre­via co­mi­na­ción á res­tau­ra­ción ou con­si­de­ra­bles san­cións no ca­so de re­bel­día. Que­da atrás o con­cep­to de exe­cu­ción sub­si­dia­ria —por par­te do con­ce­llo— das obras que non fan os par­ti­cu­la­res, aín­da que se­gue en vi­gor. Pe­ro a no­va lei vai máis alá: ou res­tau­ras a nor­ma­li­da­de ou se pa­sa á ex­pro­pia­ción for­zo­sa.

Na­men­tres os ga­le­gos que­da­mos no con­cep­to na­po­leó­ni­co da pro­pie­da­de, «o de­rei­to a go­zar e dis­po­ñer das cou­sas do xei­to máis ab­so­lu­to», o ar­ti­go 33 da Cons­ti­tu­ción vai máis alá, a obri­ga de ter as ca­sas nas de­bi­das con­di­cións de or­na­to pú­bli­co, pre­va­le­ce o con­cep­to da fun­ción so­cial da pro­pie­da­de. Aín­da ha­be­rá quen de­fen­da o ve­llo con­cep­to de pro­pie­da­de di­cin­do que po­de tra­tar­se de ca­sas de per­soas ne­ce­si­ta­das, o cal é pu­ra de­ma­go­xia por­que as ca­sas abandonadas son de per­soas que te­ñen ou­tras ca­sas, e esas tal­vez es­tean agar­dan­do a súa caí­da e pos­te­rior ré­di­to in­mo­bi­lia­rio.

De igual xei­to que a Xun­ta de Ga­li­cia con­ce­de prés­ta­mos sen xu­ros gra­zas ao fon­do de coope­ra­ción no que se in­gre­san as fian­zas do arren­da­men­to, as san­cións im­pos­tas a al­gúns pro­pie­ta­rios van ser­vir pa­ra pa­gar a ex­pro­pia­ción de ou­tros.

Pa­re­ce que pa­sa­mos do des­lei­xo de dé­ca­das á ac­ción in­me­dia­ta, que uni­ca­men­te en­ten­de­mos as or­des con san­cións, e ve­se en máis ei­dos que o cons­tru­ti­vo: a se­gu­ri­da­de via­ria, por exem­plo. Ou­tra cou­sa ben dis­tin­ta é que se cum­pran as leis que se apro­ban.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.