A lec­tu­ra é im­pres­cin­di­ble pa­ra ser au­to­ra

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Portada -

Na­ta­lia Ca­rou Fi­guei­ra deu­se a co­ñe­cer co­mo es­cri­to­ra no ano 2012 coa no­ve­la O alen­to nas cos­tas, un­ha obra que reúne un­ha his­to­ria me­die­val e un­ha his­to­ria con­tem­po­rá­nea, ás que se une a len­da de Abuín, no ter­mo mu­ni­ci­pal de Rian­xo, a cha­ma­da «al­dea mal­di­ta», que xa re­co­lle­ra Cas­te­lao nas súas Cou­sas, no re­la­ti­ño Ca­mi­ño es­que­ci­do.

No ano 2017 ti­ra do pre­lo, na edi­to­rial Baía, ou­tra no­ve­la, A co­va da mou­ra, ins­pi­ra­da no pa­zo de Sou­to­maior, na que vol­ve em­pa­tar a his­to­ria me­die­val de Ga­li­cia co mun­do con­tem­po­rá­neo, con dúas pro­ta­go­nis­tas fe­mi­ni­nas moi for­tes, e na que agro­man te­mas uni­ver­sais: o amor, o abu­so de po­der, o pro­ble­ma das mu­lle­res, a gue­rra, o mis­te­rio. E non es­que­ce, ou­tra vol­ta, o mun­do das len­das his­tó­ri­cas ga­le­gas. Sem­pre con rit­mo áxil, ben do­cu­men­ta­das.

Pe­ro es­ta­mos no mun­do da tec­no­lo­xía e, xa en for­ma­to di­xi­tal, edi­ta un­ha no­ve­la en cas­te­lán, Ma­ri­po­sas tris­tes (Har­pe­rco­llins-HQÑ), si­tua­da na Ga­li­cia de prin­ci­pios do sécu­lo XV, un­ha his­to­ria con pro­ta­go­nis­ta fe­mi­ni­na, un­ha his­to­ria de su­pera­ción en­tre o San­tia­go su­bur­bial e a Ri­bei­ra Sa­cra.

Apren­der dou­tros

Na­tu­ral de Boi­ro, Na­ta­lia Ca­rou cre im­pres­cin­di­ble a lec­tu­ra pa­ra es­cri­bir, xa que ser­ve «pa­ra apren­der dou­tros es­cri­to­res, es­ti­mu­lar a lin­gua­xe e avi­var a ima­xi­na­ción». En­tre os seus au­to­res fa­vo­ri­tos, Gar­cía Márquez, An­tón Ri­vei­ro, In­ma López Sil­va, Ma­nuel Ri­vas, In­ma Cha­cón, Al­mu­de­na Gran­des, Víc­tor Hu­go, Pa­lo­ma Sán­chez Gar­ni­ca e mes­mo Torcuato Luca de Tena; ga­ba ta­mén o seu con­tem­po­rá­neo Héc­tor Ca­ja­ra­vi­lle, ga­ña­dor do pre­mio Mei­ga Moi­ra con De­né­bo­la a Ro­xa.

En­tre os pro­xec­tos en mar­cha, ten un­ha no­ve­la a me­dio es­cri­bir. Un­ha es­cri­to­ra que pre­ten­de es­per­tar emo­cións, illar os lec­to­res da ru­ti­na e le­va­los a vi­vir ou­tras vi­das. Ta­mén pre­ten­de que os lec­to­res re­fle­xio­nen so­bre va­lo­res e com­por­ta­men­tos pre­sen­tes on­te e ho­xe.

Li­te­ra­tu­ra de fron­tei­ra, en­tre a Ida­de Me­dia e o no­so tem­po, vá­li­da pa­ra adul­tos e ado­les­cen­tes, crea­do­ra de for­tes per­so­na­xes fe­mi­ni­nas e que lo­gra in­te­grar na­rra­ti­va­men­te o mun­do das len­das ga­le­gas pa­ra pre­ser­var a no­sa cul­tu­ra po­pu­lar, a tra­di­ción, as ve­llas pa­la­bras. Pe­ro sem­pre cos pés ben fin­ca­dos na ac­tua­li­da­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.