A pro­ce­den­cia de A Bra­gán

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - A voz de barbantia - RO­CÍO DOURADO

A Bra­gán (Ol­vei­ra, Ri­bei­ra) se­me­lla o xe­ni­ti­vo dun no­me per­soal. Nes­te ca­so tal­vez poi­da­mos fa­lar do an­tro­pó­ni­mo AFRICANUS, con cer­ta pre­sen­za na no­sa do­cu­men­ta­ción me­die­val (Africanus 910, 942, 1095; Abre­ca­nus 1010; Abre­cano 1097) e que pa­re­ce es­tar na ori­xe dou­tros cog­na­dos ga­le­gos co­mo Abra­gán, exis­ten­te na ac­tua­li­da­de nos con­ce­llos d’O Cor­go e A Estrada, ou com­bi­na­dos con ou­tros ele­men­tos co­mo o ca­so de Por­to­bra­gán (Ri­ba­deo). En Pereiro de Aguiar do­cu­mén­ta­se un to­pó­ni­mo Abre­gón (de *AFRICONII, xe­ni­ti­vo dun hi­po­té­ti­co *AFRICONIUS), e Jo­seph M. Piel si­na­la des­cen­den­tes to­po­ní­mi­cos des­te mes­mo an­tro­pó­ni­mo en Por­tu­gal, co­mo Abre­gão, Abre­gã e Abra­gão. Na for­ma ri­bei­ren­se pro­dú­ce­se un­ha de­glu­ti­na­ción da vo­gal ini­cial, po­si­bel­men­te por con­si­de­rar que se tra­ta­ba dun ar­ti­go. Por tan­to, a hi­pó­te­se dun sin­tag­ma *AFRICANI co­mo ori­xe da for­ma A Bra­gán ou Abra­gán é con­xec­tu­ral mais con­ta con apoios de re­le­van­cia no sis­te­ma to­po­ní­mi­co tan­to ga­le­go co­mo por­tu­gués.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.