Un­ha obra com­pro­me­ti­da que fai xus­ti­za

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - A voz de barbantia - XE­RAR­DO AGRAFO­XO

Es­ta obra, a pri­mei­ra des­te au­tor, na­do en Ma­drid (1976), pe­ro re­si­den­te en Noia, on­de exer­ce co­mo pro­fe­sor, ga­ñou o XVI Pre­mio Vicente Ris­co de Crea­ción Li­te­ra­ria. A no­ve­la é na­rra­da po­lo pro­ta­go­nis­ta, des­ti­na­do nun de­par­ta­men­to de Do­cu­men­ta­ción, que re­ci­be un­ha mis­te­rio­sa en­car­ga: ato­par as ruí­nas dun­ha re­si­den­cia de ne­nos or­fos, fi­llos de re­pu­bli­ca­nos, que fo­ron con­fi­na­dos na raia en­tre Za­mo­ra e Por­tu­gal, on­de ta­mén de­be pes­cu­dar so­bre dous per­so­na­xes: Eze­quiel (Ra­po­so) Cas­tro e don Isaías. Así, par­ti­rá ata as te­rras de Sea­ra, on­de, ade­mais de mer­gu­llar­se nun mun­do de mis­te­rios, se ato­pa­rá, co­mo nun­ha via­xe ini­ciá­ti­ca, cuns per­so­na­xes que en­de­xa­mais es­que­ce­rá.

Con es­tes ali­cer­ces, Tran­si­ción é un­ha no­ve­la com­pro­me­ti­da que ate­sou­ra va­rias ca­li­da­des: un­ha ri­que­za lin­güís­ti­ca acor­de coa per­so­na­li­da­de do na­rra­dor, un home cun acedo sen­ti­do hu­mo­rís­ti­co, un no­be­lo que atra­pa den­de as pri­mei­ras pá­xi­nas, e un­ha va­len­te ca­pa­ci­da­de de aná­li­se po­lí­ti­ca, on­de a épo­ca da no­sa «ve­ne­ra­da tran­si­ción» re­ci­be o seu me­re­ci­do po­las ne­fas­tas con­se­cuen­cias que pro­du­ciu, cos seus pac­tos de si­len­cio e acor­dos no­xen­tos, na no­sa de­mo­cra­cia ac­tual.

No­ve­la «Tran­si­ción» Pa­blo Fernández Bar­ba Ur­co Edi­to­ra (2016) 203 pá­xi­nas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.