«Li­ber­tas». Ins­ta­la­ción e com­pro­mi­so

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - A voz de barbantia - EME CARTEA

En­tre o 26 de se­tem­bro e o 2 de ou­tu­bro de 2016 ce­lé­bra­se en Ou­ren­se, por se­gun­da vez en Ga­li­cia, o 82 Con­gre­so do PEN Club In­ter­na­cio­nal, or­ga­ni­za­do po­lo PEN ga­le­go —pre­si­di­do por Luís Gon­zá­lez To­sar, O Che, coor­di­na­do e di­ri­xi­do por Xabier Cas­tro, e ao que asis­ten máis de 200 es­cri­to­res de 80 paí­ses co le­ma, Ten­den­do pon­tes li­te­ra­rias —coa li­te­ra­tu­ra ga­le­ga co­mo elo en­tre o mun­do his­pá­ni­co e a lu­so­fo­nía— e, co­mo albo, a de­fen­sa pe­cha­da dos es­cri­to­res, pe­rio­dis­tas e blo­guei­ros que no mun­do es­tán a ser afec­ta­dos por al­gún ti­po de re­pre­sa­lia.

No fon­do de­fén­de­se o de­rei­to de ex­pre­sión e de vi­vir en paz e li­ber­da­de, pe­ro ta­mén os de­rei­tos da mu­ller, dos ho­mo­se­xuais, das mi­no­rías lin­güís­ti­cas ase­dia­das..., e to­do a tra­vés do for­ta­le­ce­men­to da iden­ti­da­de cul­tu­ral, li­te­ra­ria e ar­tís­ti­ca, co­mo trans­mi­so­ra da me­mo­ria tan­xi­ble e in­tan­xi­ble dos po­bos. Por­que, en tem­pos de cri­se e con­vul­sión, a ver­da­de e a pa­la­bra son as pri­mei­ras ví­ti­mas.

Olegario Sam­pe­dro é quen de in­ter­pre­tar exem­plar e emo­ti­va­men­te a fi­lo­so­fía plu­ral do PEN, aber­ta, sen dis­tin­cións de cla­se, ra­za, re­li­xión, na­cio­na­li­da­de, cor ou xé­ne­ro, pro­mo­to­ra da ami­za­de, da coo­pe­ra­ción in­te­lec­tual e do res­pec­to, aler­ta pe­ran­te as ins­ti­tu­cións im­pe­ra­ti­vas, e a fa­vor dos de­rei­tos hu­ma­nos, on­de e can­do qui­xer.

Aco­sa­da reali­da­de

En Li­ber­tas, Olegario Sam­pe­dro —fac­to­tum da mes­ma, pro­fe­sor do IES nº 1, dou­tor, psi­có­lo­go, fo­tó­gra­fo e pre­si­den­te do Ins­ti­tu­to de Me­dia­ción Edu­ca­ti­va (IMER) de Ri­bei­ra—, sim­bo­li­za es­ta aco­sa­da reali­da­de en se­te no­mes sen­llei­ros: Gar­cía Lor­ca, Mén­dez Ferrín, Or­han Pa­muk, Ju­de Di­bia, Susana

Chá­vez, Án­gel Cua­dra e Liu Xiao­bo, e con tex­tos alu­si­vos a ca­da un de­les a car­go de Jen­ni­fer Cle­ment, Margarita Le­do An­dión, Laura Gar­cía Lor­ca, In­ma López Sil­va, Bieito Igle­sias, Ma­nuel Ri­vas, Ma­nuel Cartea e Pa­co Lo­ba­tón.

A mon­ta­xe ar­tís­ti­ca des­ta pre­sen­ta­ción —que pui­de­mos ver pou­co hai no Lus­tres Ri­vas de Ri­bei­ra e no Al­ber­to Sam­paio de Gui­ma­râes—, na que in­ter­vén moi­ta xen­te, e a maio­ría de Ri­bei­ra, é un­ha sor­te de per­for­man­ce con­cep­tual e sim­bó­li­ca, pri­mo­ro­sa­men­te in­ter­pre­ta­da, que con­ta con se­te in­ter­ven­cións fo­to­grá­fi­cas ins­pi­ra­das en ca­da un dos se­te ho­me­na­xea­dos, coas súas «sem­blan­zas» en ga­le­go, cas­te­lán, fran­cés e in­glés que dan hon­ra, re­pa­ra­ción e vi­si­bi­li­da­de a es­tes

au­to­res in­xus­ta­men­te per­se­gui­dos.

Uni­da­de di­dác­ti­ca

E á par­te do seu ca­rác­ter ar­tís­ti­co e li­te­ra­rio, con­ta cun­ha uni­da­de di­dác­ti­ca in­ter­dis­ci­pli­nar rea­li­za­da no seo do IMER so­bre de­rei­tos hu­ma­nos que está a ser apro­vei­ta­da nas au­las de va­rios cen­tros de se­cun­da­ria da co­mar­ca, amais das vi­si­tas guia­das á ex­po­si­ción e dun con­cur­so fo­to­grá­fi­co co le­ma In­ter­pre­ta co teu mó­bil un li­bro cen­su­ra­do.

To­do un even­to que fa­la moi­to e ben do seu po­li­fa­cé­ti­co ar­tí­fi­ce e do seu com­pro­mi­so coa be­le­za e a ver­da­de. Por­que, nel, a cul­tu­ra non é un po­der in­me­dia­to se­nón par­ti­ci­pa­ti­vo. Un «ar­te­fac­to», pois, cheo de sen­si­bi­li­da­de e efi­ca­cia es­té­ti­ca.

FO­TO C. QUEIJEIRO

A mon­ta­xe púi­do­se ver hai pou­co en Ri­bei­ra

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.