O ac­tor Ri­car­do de Ba­rrei­ro da­rá o pis­to­le­ta­zo ini­cial co pre­gón

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Programa -

Ca­tro son as xor­na­das nas que, a par­tir de ho­xe, Ri­bei­ra es­ta­rá in­mer­sa na ce­le­bra­ción das Fes­tas do Ve­rán. Ao ac­tor Ri­car­do de Ba­rrei­ro co­rres­pón­de­lle dar o pre­gón inau­gu­ral desde o bal­cón da ca­sa con­sis­to­rial, de­bi­da­men­te acom­pa­ña­do po­las au­to­ri­da­des, é a pri­mei­ra gran ci­ta.

09.30 O co­me­zo do día se­rá axei­ta­da­men­te anun­cia­do por 21 bom­bas de pa­len­que.

11.00 O gru­po de gai­tas Tahú­me de Ol­vei­ra en­car­ga­ra­se das dia­nas e al­bo­ra­das.

12.00 Os pe­que­nos son os pro­ta­go­nis­tas da pri­mei­ra ac­ti­vi­da­de, que che­ga­rá da man de Fran Rei e o seu es­pec­tácu­lo in­fan­til ti­tu­la­do A ga­li­ña azul, que te­rá lu­gar na pra­za do Con­ce­llo. Se­gu­ro que os ca­ti­vos go­za­rán dun ra­to di­ver­ti­do.

22.00 A pra­za do Con­ce­llo vol­ve ser o pun­to de en­con­tro, nes­te ca­so pa­ra o pre­gón de Ri­car­do de Ba­rrei­ro. Se­rá re­ci­bi­do po­lo re­xe­dor e re­pre­sen­tan­tes de di­ver­sas en­ti­da­des so­ciais e cul­tu­rais, así co­mo por in­te­gran­tes das dis­tin­tas for­zas do or­de no mu­ni­ci­pio.

FO­TO CA­SAL

Fran Rei, trae­rá a Ri­bei­ra o es­pec­tácu­lo «Ga­li­ña azul»

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.