Dúas ci­tas pa­ra a ver­be­na

So­la­ra e Acrópolis po­ñen a mú­si­ca

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Programa -

Os aman­tes das ver­be­nas te­rán un­ha ra­ción do­bre na pe­núl­ti­ma xor­na­da das ce­le­bra­cións ri­bei­ren­ses. Abri­rá o es­pec­tácu­lo So­la­ra, que ini­cia­rá a súa in­ter­ven­ción ás 22.30 ho­ras no Ma­le­cón, pa­ra fa­cer ou­tro pa­se ás 01.30.

A for­ma­ción Acrópolis su­bira­se ao pal­co ins­ta­la­do na pra­za Gar­cía Ba­yón pa­ra ani­mar aos ve­ci­ños. O seu es­pec­tácu­lo arran­ca­rá ás 00.00 ho­ras e ta­mén te­rá dúas par­tes, a se­gun­da da­rá co­me­zo ás 02.30 ho­ras.

FO­TO VARELA

A mi­sa con­gre­ga ca­da ano a nu­me­ro­sas per­soas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.