Un co­lo­ri­do des­fi­le e mú­si­ca tra­di­cio­nal pa­ra a des­pe­di­da

A úl­ti­ma xor­na­da está de­di­ca­da ao te­ci­do so­cial do mu­ni­ci­pio

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Programa -

Des­pois de cin­co días de ce­le­bra­cións, che­gou o mo­men­to da des­pe­di­da. A xor­na­da está de­di­ca­da ao te­ci­do so­cial do mu­ni­ci­pio, cu­xa im­pli­ca­ción en dis­tin­tas ac­ti­vi­da­des du­ran­te to­do o ano con­tri­búe á di­na­mi­za­ción cul­tu­ral. Pre­ci­sa­men­te, a par­ti­ci­pa­ción so­cial é de­ter­mi­nan­te na ac­ti­vi­da­de es­tre­la pre­vis­ta pa­ra ho­xe: o tra­di­cio­nal des­fi­le das raí­ñas da flor. O bro­che se­rá o con­cer­to da noi­te, con mú­si­ca ne­ta­men­te ga­le­ga.

09.30 Soa­rán de novo as 21 bom­bas de pa­len­que.

10.00 O Cen­tro de Ra­que­ta de Co­ro­so da­rá ca­bi­da aos par­ti­dos do pri­mei­ro tro­feo de pádel, pa­ra ca­te­go­ría masculina ab­so­lu­ta, or­ga­ni­za­do po­la con­ce­lle­ría de Deportes con mo­ti­vo dos fes­te­xos.

11.00 As dia­nas e al­bo­ra­das co­rres­pon­de­ran­lles ao gru­po de gai­tas Tahú­me de Ol­vei­ra. A esa mes­ma ho­ra ini­cia­ra­se un pa­sa­rrúas a car­go da Ban­da de Mú­si­ca Isa­bel II de Tou­ro, que ofre­ce­rá un pe­queno con­cer­to dian­te da re­si­den­cia.

12.00 A mi­sa so­lem­ne se­rá na hon­ra de San Pe­dro. Te­rá lu­gar na igre­xa e du­ran­te a mes­ma ac­tua­rá a Co­ral Po­li­fó­ni­ca Mu­ni­ci­pal de Ri­bei­ra, di­ri­xi­da por En­ri­que Pai­sal.

19.15 Es­ta ci­ta chea de cor arran­ca no adro da igre­xa ri­bei­ren­se, on­de te­rá lu­gar a co­roa­ción das raí­ñas da flor, re­pre­sen­tan­tes de ca­da un­ha das no­ve pa­rro­quias do mu­ni­ci­pio. Co­me­za­rá así un des­fi­le a pé ata a zo­na da lon­xa ao que se­gui­rá ou­tro en ca­rro­za po­las rúas, acom­pa­ña­do de gru­pos mu­si­cais. A en­ti­da­de Amas de Ca­sa e as con­ce­lle­rías de Cul­tu­ra e Par­ques e Xar­díns son as or­ga­ni­za­do­ras e con­tan coa co­la­bo­ra­ción da Depu­tación.

22.15 O gru­po Trei­xa­du­ra ofre­ce­rá com­po­si­cións da súa di­la­ta­da tra­xec­to­ria mu­si­cal. A ac­tua­ción te­rá lu­gar na pra­za de Es­pa­ña e o ac­ce­so é gra­tuí­to.

22.30 A or­ques­tra Is­rael su­bira­se ao es­ce­na­rio da ave­ni­da do Ma­le­cón pa­ra a que se­rá a de­rra­dei­ra ver­be­na des­tas ce­le­bra­cións es­ti­vais. A mú­si­ca pro­lon­ga­ra­se ata a ma­dru­ga­da, xa que o gru­po ofre­ce­rá un se­gun­do pa­se a par­tir das 01.00.

FO­TO M. CREO

O es­pec­tácu­lo pi­ro­téc­ni­co reúne a cen­tos de per­soas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.