As atrac­cións bai­xan os pre­zos pa­ra os ca­ti­vos

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Programa -

O luns no ha­be­rá or­ques­tras, nin soa­rán as 21 bom­bas de pa­len­que, pe­ro as atrac­cións de fe­ria con­ti­nua­rán ins­ta­la­das na ave­ni­da do Ma­le­cón, dis­pos­tas a re­ci­bir aos ca­ti­vos. É un­ha xor­na­da de­di­ca­da aos ne­nos e, por es­te mo­ti­vo, os pre­zos des­tes divertimentos ex­pe­ri­men­ta­rán un­ha bai­xa­da. Des­ta for­ma pre­tén­de­se que os ca­ti­vos con­ti­núen go­zan­do da festa e dos seus ali­cien­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.