FOGOS DE AR­TI­FI­CIO

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Programa -

Sem­pre dis­tin­ta, a quei­ma de fogos de ar­ti­fi­cio con­gre­ga ca­da ano a cen­tos de per­soas na zo­na do pei­rao de Ri­bei­ra. So­bre a ría de Arou­sa, cun­ha ci­da­de a es­cu­ras, as com­po­si­cións lu­mi­no­téc­ni­cas alu­mean a noi­te. De fa­cer po­si­ble es­te es­pec­tácu­lo de cor en­cár­ga­se a pi­ro­tec­nia Re­súa de Boi­ro. Es­ta ci­ta im­pres­cin­di­ble te­rá lu­gar ás do­ce da noi­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.