Jo­sé An­to­nio Ote­ro So­bri­do

Ar­qui­vei­ro

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - A Voz De Barbantia -

1. O seu me­llor mo­men­to pa­ra a lec­tu­ra. Cal­que­ra é bo co áni­mo dis­pos­to. Se son te­mas do tra­ba­llo gús­ta­me po­la tar­de, sen­ta­do con la­pis e pa­pel.

2. Cri­te­rios que se­gue pa­ra a es­co­lla dun li­bro. O te­ma, o au­tor, re­fe­ren­cias de ami­gos, re­vis­tas es­pe­cia­li­za­das, ca­rác­ter no­vi­do­so e o ins­tin­to.

3. Que lle ache­ga a lec­tu­ra? Co­ñe­ce­men­to, sen­sa­cións, ato­par­me co­mi­go mes­mo, sen­ti­do crí­ti­co, le­cer...

4. Os seus li­bros fa­vo­ri­tos. Nun­ca se­rei ca­paz de le­los to­dos, pe­ro hai que in­ten­ta­lo.

5. Un xé­ne­ro li­te­ra­rio. To­dos; uns máis ca ou­tros; mes­mo a «li­te­ra­tu­ra gris».

6. Un per­so­na­xe e un es­pa­zo li­te­ra­rio. Don Qui­xo­te e San­cho e as súas ru­tas tan­to fí­si­cas co­mo men­tais, xe­né­ti­cas e am­bien­tais.

7. Que es­tá a ler ago­ra? Los ven­ci­dos, de R. Ger­warth; Por una cau­sa jus­ta, de V. Gross­man, e En­sa­yos, de Ca­mus can­do es­ta­ba en Com­bat.

8. Un au­tor en ga­le­go e ou­tro nou­tra lingua. Di­rei un: Ma­nuel Ri­vas, pe­ro son moi­tí­si­mos e os que me fal­tan.

9. Que ac­ti­vi­da­des, amais da lec­tu­ra, ocu­pan o seu le­cer? To­das, e só re­co­ñe­zo en pú­bli­co as «po­li­ti­ca­men­te co­rrec­tas».

10. Un­ha pai­sa­xe no Bar­ban­za dig­na de li­bro. To­da a Bar­ban­za. Ta­mén os ba­res co­mo ám­bi­to li­te­ra­rio vi­vo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.