Me­mo­ria sem­pre

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - A Voz De Barbantia - X. Ma­nuel Lo­ba­to

Aca­so, can­do non que­re­mos asu­mir res­pon­sa­bi­li­da­des, non é bo ter un­ha ca­sa en es­ta­do rui­no­so pa­ra cul­pa­bi­li­za­la de to­do aqui­lo que fi­xe­mos.

Aca­so, non desacou­ga e doe o fei­to de es­que­cer ou mes­mo ig­no­rar aqui­lo de on­de vi­mos. O no­so pa­sa­do de­be de es­tar e co­ñe­cer­se no pre­sen­te pa­ra vi­sua­li­zar un fu­tu­ro sen nu­bei­ros so­bre te­rra quei­ma­da.

O pa­sa­do sá­ba­do co­me­zou na vi­la de Rianxo, un ci­clo so­bre a me­mo­ria his­tó­ri­ca, den­de no­vem­bro e ata maio: di­ver­sas ac­ti­vi­da­des e con­fe­ren­cias for­man par­te des­te even­to tan ne­ce­sa­rio. Os ac­tos es­tán or­ga­ni­za­dos po­la UNED sé­nior, au­la de Rianxo, coa co­la­bo­ra­ción do con­ce­llo rian­xei­ro.

Va­rios se­rán os es­pe­cia­lis­tas que fa­la­rán do te­ma. Des­ta­car, en­tre ou­tros, a Carlos Ci­ma­de­vi­la, An­tón Vi­la­ri­ño, Mi­guel So­mo­za, Xo­sé R. Brea, Xo­sé Luís Axei­tos, Xesús San­tos, Luís Ba­rá, e o mes­mo Ber­nar­do Máiz, que o pa­sa­do sá­ba­do ofre­ceu un­ha con­fe­ren­cia in­ti­tu­la­da Por que se su­ble­va­ron os mi­li­ta­res no 36. A re­sis­ten­cia po­pu­lar en Ga­li­cia.

O pro­gra­ma re­ma­ta en maio cun­ha ho­me­na­xe a to­das esas mu­lle­res so­bre as que se exer­ceu al­gún ti­po de re­pre­sa­lia. Se­rán lem­bra­das nun­ha me­sa re­don­da coor­di­na­da po­la con­ce­llei­ra de cul­tu­ra, Ra­quel Gar­cía, coa par­ti­ci­pa­ción de Mon­se­rrat Fa­jar­do, Fer­nan­da Ce­drón e Au­ro­ra Mar­co.

Os tem­pos son che­ga­dos, na ho­ra mei­ga o me­do es­vae­ceu, ne­se in­tre o te­rror dos ven­ci­dos so­fre a me­ta­mor­fo­se da vi­da, ai­rear a súa ver­sión dos fei­tos ache­ga fol­gos de es­pe­ran­za. Actuacións e fei­tos dun­ha ga­da­ña in­tran­si­xen­te e in­dis­cri­mi­na­da que se­ga­ba vi­das sen máis mo­ti­vo que as ideas, en­ve­xas ou al­go tan irra­cio­nal co­mo ser dun san­gue di­fe­ren­te ou ven­ce­llos de na­cen­za.

Xus­ti­za, me­mo­ria e ver­da­de for­man a gran ara ver­bal des­te ci­clo, pa­ra di­ser­tar nos vin­dei­ros me­ses en Rianxo; tres ver­bas nun­ha en­cru­ci­lla­da de com­ple­xo diag­nós­ti­co, mais ne­ce­sa­rias, pa­ra un tra­ta­men­to que non de­be con­tem­plar o es­que­ce­men­to.

An­sio­sos e se­gu­ros agar­da­mos que a li­ber­da­de de ex­pre­sión que de­be pre­si­dir es­te ci­clo se­xa o es­tan­dar­te da ri­go­ro­si­da­de nun re­muí­ño de ar­gu­men­tos fia­bles, pa­ra que a li­ber­da­de de pen­sa­men­to nun­ca se coar­te por da­tos erró­neos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.