En Leiro re­dac­tá­ron­se os su­ce­sos máis im­por­tan­tes da me­ta­de do sécu­lo XVI

Saí­ron da man do cre­go de San­ta Ma­ría Ama­ro Gon­zá­lez de Vi­lla­mou­re

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - A Voz De Barbantia - XESÚS SAN­TOS XO­SÉ COMOXO

Ama­ro Gon­zá­lez de Vi­lla­mou­re es­tu­dou en San­tia­go. Or­de­nou­se de pres­bí­te­ro en 1544, pa­san­do a ocu­par, dous anos des­pois, o car­go de ecó­no­mo en Ca­rril. En 1552 en­trou de rei­tor na igre­xa de San­ta Co­lum­ba de Rianxo, on­de es­ti­vo ata 1563, can­do foi no­mea­do cu­ra de San­ta Ma­ría de Leiro, coa apro­ba­ción do po­sui­dor do pa­droa­do Lan­za­ro­te Ma­ri­ño. Ne­sa pa­rro­quia ha­bía pou­co máis de 30 fre­gue­ses, to­dos va­sa­los do ar­ce­bis­po, a quen pa­ga­ban anual­men­te por ra­zón de tal se­ño­río un de­rei­to que cha­ma­ban «fo­ga­za», que im­por­ta­ba 14 fe­rra­dos e me­dio de cen­teo, un de mi­llo miú­do, 22 reais e 22 ma­ra­be­dís.

Ama­ro Gon­zá­lez de­beu fa­le­cer a fi­nais do sécu­lo XVI dei- xan­do un ma­nus­cri­to de cer­to in­tere­se his­tó­ri­co, re­dac­ta­do a me­dia­dos dese sécu­lo, no que re­la­tou di­fe­ren­tes vi­ci­si­tu­des do mo­men­to, de gran­de im­por­tan­cia pa­ra co­ñe­cer a vi­da co­tiá da­quel tem­po, es­pe­cial­men­te das te­rras da Arou­sa.

Ano­ta­ción de su­ce­sos

Anual­men­te foi ano­tan­do os su­ce­sos máis im­por­tan­tes que oco­rrían e, se­gun­do Ló­pez Fe­rrei­ro, «con cier­ta li­ber­tad de cri­te­rio, no de­jó de emi­tir su jui­cio y ha­cer sus co­men­ta­rios». Do­cu­men­to ato­pa­do sécu­los des­pois po­lo re­fe­ri­do cóen­go-in­ves­ti­ga­dor Ló­pez Fe­rrei­ro, po­si­ble­men­te nun­ha das súas vi­si­tas á reito­ral de Leiro a co­me­zos dos anos 70 do sécu­lo XIX, des­pois de ser no­mea­do cóen­go do ca­bi­do de Com­pos­te­la. Sa­couno á luz na súa His­to­ria de la S.A.M. Igle­sia de San­tia­go, en 1909.

Ou­tros in­ves­ti­ga­do­res que se ocu­pa­ron deses pa­peis, po­si­ble­men­te de­po­si­ta­dos no ar­qui­vo da ca­te­dral de San­tia­go, fo­ron: Ma­nuel Mur­guía (El fo­ro: sus orí­ge­nes, su his­to­ria, sus con­di­cio­nes, Im­pren­ta Se­mi­na­rio Con­ci­liar, 1882) quen, ao tra­tar so­bre a se­ga en Cas­te­la, as ma­las co­llei­tas, a fa­me (co­mo a de 1586) e a usu­ra, bo­tou man das no­tas de Ama­ro Gon­zá­lez: «só­lo se sos­te­nía el reino de las gran­des ex­trac­cio­nes que pa­ra las ar­ma­das de In­dias y de­más, se ha­cían en la Co­ru­ña y po­bla­cio­nes del li­to­ral. O «his­to­ria­dor» de Leiro acha­ca­ba eses ma­les aos cas­ti­gos do ceo, di­cien­do fal­ta­ba la jus­ti­cia y que los jue­ces (...) de los pe­ca­dos ve­nia­les de los po­bres ha­cían mor­ta­les y nun­ca sa­len de las cár­ce­les, y de los pe­ca­dos mor­ta­les en los ri­cos los ha­cen ve­nia­les pa­ra nun­ca en­trar en ellas».

Usu­ra

So­bre a usu­ra afir­ma­ba que «da­ban las co­sas fia­das a más pre­cio de lo que va­len; (...) com­pran­do pa­ra re­ven­der a los po­bres a quien lo com­pran al­zan­do ca­da un pre­cio, an­si en los man­te­ni­mien­tos co­mo en otras co­sas, pi­dien­do lo que no les de­ben, ne­gan­do lo que les pa­gan, com­pran­do por me­nos pre­cio las ha­cien­das a los po­bres por los ver en ne­ce­si­dad y tra­ba­jos y ven­der­les las su­yas en mas de lo que va­len sin con­cien­cia y sin jus­ti­cia».

Cues­tións das que se ocu­pa­ron, en­tre ou­tros, Cou­cei­ro (La No­che, 29-1-1951), quen men­cio­na a fan­ta­sía do cre­go Ama­ro ao afir­mar «que en una no­che de Na­vi­dad, ha­llán­do­se el pre­la­do (ar­ce­bis­po de San­tia­go, Pe­dro Mu­ñíz, 1207-1224) en Ro­ma, con sus ar­tes má­gi­cas, vino por los aires y lle­gó a tiem­po de can­tar la úl­ti­ma lec­ción de mai­ti­nes».

Ama­ro Gon­zá­lez foi no­mea­do cu­ra de San­ta Ma­ría de Leiro en 1563, can­do ha­bía uns 30 fre­gue­ses

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.