Un teó­lo­go lai­co

Pedro F. Cas­te­lao

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - News - PAS­TOR RO­DRÍ­GUEZ

Pedro Ma­nuel Fer­nán­dez Cas­te­lao na­ce en Ri­bei­ra en 1975, onde es­tu­dou o ba­cha­re­la­to pa­ra lo­go cur­sar Teo­lo­xía no Ins­ti­tu­to Teo­ló­xi­co Com­pos­te­lán e na Uni­ver­si­da­de Pon­ti­fi­cia de Co­mi­llas, ade­mais de asis­tir a cur­sos for­ma­ti­vos en Ná­po­les e Fri­bur­go de Bris­go­via. Pre­mio ex­tra­or­di­na­rio de Li­cen­cia­tu­ra en Teo­lo­xía no ano 2000, dou­to­rou­se no ano 2009 e ga­ñou o Pre­mio Jo­sé Ma­ría Ra­món de Sam­pe­dro á me­llor te­se de dou­to­ra­men­to en Teo­lo­xía. Pro­fe­sor con­vi­da­do na Uni­ver­si­da­de In­te­ra­me­ri­ca­na de Por­to Ri­co, é pro­fe­sor en Co­mi­llas de An­tro­po­lo­xía Teo­ló­xi­ca. En xa­nei­ro de 2007 su­ce­deu o seu co­te­rrá­neo An­drés To­rres Quei­ru­ga, seu mes­tre en Com­pos­te­la, na di­rec­ción da re­vis­ta En­cru­ci­lla­da. Con es­tu­dos ta­mén de Fi­lo­so­fía, in­ter­pre­ta a gai­ta nos gru­pos de mú­si­ca tra­di­cio­nal An­co­ra­do­rio e Guei­ma­ría. No ano 2000 pu­bli­cou o vo­lu­me El trans­fon­do de lo fi­ni­to. La re­ve­la­ción en la teo­lo­gía de Paul Ti­llich, ao que se­guiu en 2011 a obra La es­ci­sión de lo crea­do. Crea­ción, li­ber­tad y caí­da en el pen­sa­mien­to de Paul Ti­llich, ade­mais de va­rios ar­ti­gos en re­vis­tas es­pe­cia­li­za­das, en vo­lu­mes co­lec­ti­vos, pe­ro ta­mén en re­vis­tas de di­vul­ga­ción. Teó­lo­go con gran for­ma­ción in­te­lec­tual, es­tá ta­mén moi aten­to aos pro­ble­mas ac­tuais da Igre­xa Ca­tó­li­ca, ás en­si­nan­zas do Con­ci­lio Va­ti­cano II e aos pro­ble­mas da Igre­xa en Ga­li­cia a tra­vés da re­vis­ta En­cru­ci­lla­da, na que pu­bli­cou va­rios tra­ba­llos, en­tre eles O Con­ci­lio Pas­to­ral de Ga­li­cia e o ga­le­go (2009) ou A exis­ten­cia de Deus e o pro­ble­ma do mal (2010). Xa no ano 2014 apa­re­ce o seu pri­mei­ro vo­lu­me en ga­le­go, A vi­sión do in­vi­si­ble. En­saio epis­to­lar con­tra a ba­na­li­da­de in­tras­cen­den­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.