O día prin­ci­pal ga­ña pe­so co con­cer­to do gru­po De Va­cas

O des­fi­le das festas, os bom­bos por­tu­gue­ses e a gran ti­ra­da de fo­gos de ar­ti­fi­cio ani­ma­rán a ma­ñá e a noi­te

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Programa -

Un­ha dos no­vi­da­des do pro­gra­ma das Festas do Ve­rán de Boi­ro é a ce­le­bra­ción dun con­cer­to no día prin­ci­pal. Se­rá o gru­po ga­le­go De Va­cas, que es­tá de ple­na ac­tua­li­da­de e xun­tan­do éxi­tos po­la cu­rio­si­da­de dos seus te­mas, que son co­ñe­ci­das can­cións in­ter­pre­ta­das cun es­ti­lo pro­pio e adap­ta­das ao ga­le­go. Nes­te día non po­den fal­tar ou­tras ci­tas fi­xas, co­mo o des­fi­le das festas, es­te ano a car­go das ma­ris­ca­do­ras, ou os es­pec­ta­cu­la­res e mu­si­cais fo­gos de ar­ti­fi­cio.

10.00 Co­mo ca­da día, es­ta é a ho­ra de dar por em­pe­za­das as festas, coas sal­vas de ri­gor e as al­bo­ra­das, a car­go dos gru­pos de gai­tas An­da­vía e Bar­lo­ven­to.

12.00 Ta­mén hai tem­po pa­ra as ce­le­bra­cións re­li­xio­sas, e no do­min­go, vai ser un­ha mi­sa na hon­ra da Vir­xe do Car­me á que se­gui­rá un­ha pro­ce­sión.

13.00 As ho­me­na­xea­das nas festas des­te ano em­pe­zan o des­fi­le po­las rúas de Boi­ro, e estarán acom­pa­ña­das po­los es­tron­do­sos bom­bos da Tre­boa­da Por­tu­gue­sa de San Se­bas­tiao-Dar­que, a Ban­da Mu­ni­ci­pal de Música de Boi­ro, as gai­tas de Bar­lo­ven­to, os gai­tei­ros de An­da­vía e as agru­pa­cións tra­di­cio­nais Xil­bar­bei­ra, Abe­lou­ra e Aro­ña.

14.00 Os bai­les tra­di­cio­nais irrom­pen na pra­za Ga­li­cia, a car­go de agru­pa­cións locais. E a es­ta mes­ma ho­ra, po­las rúas des­fi­la­rán os bom­bos por­tu­gue­ses pa­ra ani­mar a Se­sión Ver­mú.

20.30 O Pal­co da Música, na pra­za do Cen­tro So­cial, aco­lle de­mos­tra­cións de bai­les tra­di­cio­nais dos gru­pos Xil­bar­bei­ra e Abe­lou­ra.

22.00 A pra­za de Ga­li­cia é o es­ce­na­rio eli­xi­do pa­ra desen­vol­ver o con­cer­to do gru­po De Va­cas, que pa­ga a pe­nar pre­sen­ciar.

00.00 Á me­dia­noi­te, a praia de Ba­rra­ña en­che­ra­se de luz e música con mo­ti­vo da Gran Ti­ra­da de Fo­gos de Ar­ti­fi­cio, que ca­da ano es­per­ta una expectación enor­me po­las súas in­no­va­cións.

00.30 Tan pron­to re­ma­ten os fo­gos, em­pe­za a ver­be­na, a car­go de dúas afa­ma­das or­ques­tras: Gran Pa­ra­da e Los Sa­té­li­tes.

O gru­po De Va­cas in­ter­pre­ta co­ñe­ci­das can­cións en ver­sión ga­le­ga

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.