El pro­gra­ma in­cor­po­ra va­rias no­ve­da­des

As or­ques­tras Ku­bo e Ca­ne­la se­rán as en­car­ga­das de abrir a se­sión de ver­be­nas das ce­le­bra­cións

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Portada -

Arran­ca o mes de agos­to e con el co­me­zan as Fes­tas do Ve­rán de Ri­bei­ra. Se­rán cin­co días cun­ha pro­pos­ta de ini­cia­ti­vas lú­di­cas di­ri­xi­das a tó­do­los pú­bli­cos. A mú­si­ca vol­ve ter no pro­gra­ma un­ha im­por­tan­cia des­ta­ca­da e in­clúen­se no­vi­da­des co pro­pó­si­to de pro­mo­cio­nar ta­mén o la­bor das ban­das lo­cais e dos co­lec­ti­vos que co seu tra­ba­llo axu­dan a man­ter vi­vo o fol­clo­re tra­di­cio­nal. O pre­gón inau­gu­ral, nun­ha xor­na­da de­di­ca­da á emi­gra­ción, co­rre­rá a car­go de Xo­sé An­to­nio Tou­ri­ñán, que es­ta­rá acom­pa­ña­do no bal­cón da ca­sa con­sis­to­rial po­las au­to­ri­da­des e por re­pre­sen­tan­tes de aso­cia­cións e de di­ver­sos co­lec­ti­vos Sen em­bar­go, no ha­be­rá que agar­dar ata ese mo­men­to pa­ra o ini­cio das ac­ti­vi­da­des.

09.30 As tra­di­cio­nais 21 bom­bas de pa­len­que anun­cia­rán o co­me­zo da xor­na­da.

11.00 Os in­te­gran­tes do gru­po de gai­tas Xia­da se­rán os en­car­ga­dos de ame­ni­zar as rúas coas dia­nas e al­bo­ra­das.

12.00 Os ca­ti­vos te­ñen un­ha ci­ta na pra­za do Con­ce­llo pa­ra pre­sen­ciar o sem­pre di­ver­ti­do e sor­pren­den­te es­pec­tácu­lo de Cé Or­ques­tra Pan­tas­ma. A pos­ta en es­ce­na des­te ho­me con­ver­ti­do en or­ques­tra se­gu­ro que arran­ca­rá as ri­sas dos asis­ten­tes.

22.00 Che­ga o mo­men­to es­te­lar do arran­que ofi­cial das ce­le­bra­cións co pre­gón de Tou­ri­ñán.

22.30 Ku­bo, un­ha or­ques­tra que está pe­gan­do for­te no pa­no­ra­ma es­ti­val rea­li­za­rá a pri­mei­ra ver­be­na. Os que o desexen po­de­rán bai­lar ao seu rit­mo na pra­za de España. O se­gun­do pa­se arran­ca­rá ás 00.30 ho­ras

00.00 Os in­te­gran­tes de Ca­ne­la en­car­ga­ran­se da ver­be­na no pal­co ins­ta­la­do na ave­ni­da do Ma­le­cón. Ás 02.00 ho­ras, tras un breve des­can­so, o gru­po re­gre­sa­rá de no­vo pa­ra ani­mar aos asis­ten­tes a con­ti­nuar bai­lan­do.

FO­TO ANA GAR­CÍA

O ho­me or­ques­tra Cé che­ga­rá á ci­da­de pa­ra ani­mar aos ca­ti­vos co seu es­pec­tácu­lo

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.