FES­TIRI­BEI­RA

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Programa -

A com­pa­ñía Amon­to­na­dos por Azar é a ar­tí­fi­ce des­ta no­va fun­ción do Fes­tiRi­bei­ra. O es­pec­tácu­lo «H2Ol­ga» re­la­ta a historia de tres per­soas que bus­can re­me­dio aos seus de­fec­tos nun­ha bo­ti­ca aban­doa­da no me­dio da rúa. Mis­tu­ran­do di­ver­sas subs­tan­cias pro­vo­ca­rán si­tua­cións dis­pa­ra­ta­das e cheas de des­tre­zas cir­cen­ses que lles fa­rán ver que o que un, ás ve­ces, pen­sa que son de­fec­tos, na reali­da­de po­den ser vir­tu­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.