Va­ria­do cóc­tel de­por­ti­vo, cul­tu­ral e mu­si­cal

Me­di­na Azaha­ra e o gru­po tri­bu­to a Amy Wi­nehou­se, es­tre­las da xor­na­da

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Programa -

As ce­le­bra­cións che­gan ao ter­cei­ro día e as ci­tas me­dran en in­ten­si­da­de. Á am­pla ofer­ta mu­si­cal do pro­gra­ma, cos con­cer­tos de Me­di­na Azaha­ra e a ban­da tri­bu­to a Amy Wi­nehou­se co­mo gran­des re­cla­mos, en­gá­den­se as ac­ti­vi­da­des de­por­ti­vas e cul­tu­rais. A xor­na­da está de­di­ca­da á po­boa­ción in­fan­til e, por iso, a pra­za do Con­ce­llos trans­for­ma­ra­se nun gran cam­po de xo­gos

09.30 O ceo re­tum­ba­rá coas 21 bom­bas de pa­len­que.

11.00 Xia­da en­car­ga­ra­se das dia­nas e al­bo­ra­das. A es­ta ho­ra, a Ban­da de Mú­si­ca Eduar­do Pon­dal per­co­rre­rá as rúas e ofre­ce­rá un con­cer­to dian­te da re­si­den­cia do maior. Ta­mén co­men­za­rá Ri­bei­ra­lan­dia, cun par­que de in­cha­bles na pra­za do Con­ce­llo.

12.30 A ga­le­ría O Faia­do aco­lle­rá a inau­gu­ra­ción da mos­tra Pel, de Be­lén Ro­drí­guez.

18.00 Os ca­ti­vos vol­ven ter un­ha ci­ta na pra­za do Con­ce­llo, on­de te­rá lu­gar a ac­ti­vi­da­de Un xo­go de ne­nos, na que ha­be­rá di­ver­ti­men­tos fei­tos con ma­te­rial de re­fu­ga­llo e ani­ma­ción mu­si­cal.

19.00 A Fiei­tei­ra aco­lle as fi­nais do cam­pio­na­to de te­nis.

20.00 Pa­ra os máis pe­que­nos, a xor­na­da re­ma­ta coa fes­ta da es­cu­ma na pra­za do Con­ce­llo.

22.30 Un­ha or­ques­tra lu­sa, Fu­nçao Pú­bli­ka, enca­gara­se da ver­be­na na ave­ni­da do Ma­le­cón. O se­gun­do pa­se des­ta for­ma­ción co­me­za­rá ás 1.00.

00.00 Os in­te­gran­tes de Me­di­na Azaha­ra en­che­rán de mú­si­ca a pra­za de España, nun con­cer­to pa­tro­ci­na­do por Frin­sa que te­rá un fi­nal pi­ro­téc­ni­co. Quen pre­fi­ra go­zar da ver­be­na ta­mén po­de­rá fa­ce­lo no par­que Gar­cía Ba­yón con Pla­ti­num, que te­rá un se­gun­do pa­se ás 02.30.

00.30 Ou­tra pro­pos­ta mu­si­cal é asis­tir ao fes­ti­val de ban­das. Des­pois da ac­tua­ción in­ter­vi­rá o gru­po tri­bu­to a Amy Wi­nehou­se. Se­rá na pra­za dos Ma­ri­ñei­ros, en Ban­dou­rrío.

02.00 Pa­ra que a fes­ta non de­ca­ia, xa ben en­tra­da a ma­dru­ga­da, ha­be­rá un­ha se­sión mu­si­cal cos pin­cha­dis­cos Sandy e Juan­chi. Nes­ta oca­sión, a ci­ta e nas ruas do Sal e Ga­li­cia.

FO­TO MAR­COS CREO

Os ne­nos po­de­rán go­zar cos in­cha­bles

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.