FES­TI­VAL DE BAN­DAS

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Programa -

O fes­ti­val de ban­das che­ga á súa con­clu­sión e Álex Mi­llet, que aca­dou o pri­mei­ro posto, te­rá a opor­tu­ni­da­de de po­ñer de ma­ni­fes­to os mé­ri­tos que o le­va­ron a ga­ñar. A súa in­ter­ven­ción pre­ce­de­rá á de un gru­po que ten un­ha im­por­tan­te re­per­cu­sión. Trá­ta­se da ban­da tri­bu­to a Amy Wi­nehou­se, á que se po­de­rá es­coi­tar de xei­to gra­tuí­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.