TE­NIS

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Programa -

Xa é un­ha tra­di­ción que du­ran­te as ce­le­bra­cións ri­bei­ren­ses te­ñan lu­gar dis­tin­tas com­pe­ti­cións de­por­ti­vas, co­mo o te­nis. Nes­ta xor­na­da xó­gan­se as fi­nais do cam­pio­na­to das fes­tas pa­ra a ca­te­go­ría mas­cu­li­na e se­gu­ro que aos par­ti­ci­pan­tes lles fai fa­lla que os ani­men.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.