A ci­da­de ren­de tri­bu­to á pa­troa das xen­tes do mar

A ima­xe da Vir­xe do Car­me per­co­rre­rá a ría e des­pois se­rá con­du­ci­da á igre­xa nun­ha pro­ce­sión te­rres­tre

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Programa -

A cuar­ta xor­na­da das ce­le­bra­cións ten un sig­ni­fi­ca­do moi es­pe­cial en Ri­bei­ra por­que os ve­ci­ños ren­den tri­bu­to á Vir­xe do Car­me. Ou­tro dos re­cla­mos da xor­na­da vén da man da mú­si­ca, coa ac­tua­ción do gru­po Dvi­cio, aín­da que ta­mén ha­be­rá dúas ver­be­nas e un­ha se­sión mu­si­cal de ma­dru­ga­da con pin­cha­dis­cos.

09.30 Por pe­núl­ti­mo día soa­rán as 21 bom­bas de pa­len­que.

10.30 O Club de Xa­drez do Círcu­lo Mer­can­til de Ri­bei­ra rea­li­za un cam­pio­na­to na Ca­sa da Xu­ven­tu­de.

11.00 Os gai­tei­ros de Xia­da e do Ruei­ro dos Fi­llos de Pal­mei­ra en­car­ga­ran­se das dia­nas e al­bo­ra­das. A es­ta ho­ra, e ata as 14.00, ini­cia­rá o seu per­co­rri­do po­las rúas de Ri­bei­ra un tren in­fan­til. O pun­to de saí­da e che­ga­da se­rá a pra­za do Con­ce­llo.

12.30 No Ga­ra­xe O Faia­do inau­gu­ra­ra­se a ex­po­si­ción Mes­tu­ra, con obras de Xe­rar­do Cru­sat, Xoán Fer­nán­dez, Emi­lio Ce­lei­ro e Pe­dro Bueno.

17.00 O tren in­fan­til pon­se de no­vo en mar­cha. Es­ta­rá en fun­cio­na­men­to ata as 20.00 ho­ras. Po­de­ra­se su­bir por or­de de fi­la e te­rán pre­fe­ren­cia os ca­ti­vos.

18.30 A lon­xa no­va de Ri­bei­ra aco­lle­rá por pri­mei­ra vez a mi­sa so­lem­ne na hon­ra da Vir­xe do Car­me, can­ta­da po­la Co­ral Po­li­fó­ni­ca A pro­ce­sión ma­rí­ti­ma con­gre­ga a nu­me­ro­sas per­soas

Mu­ni­ci­pal de Ri­bei­ra, di­ri­xi­da por En­ri­que Pai­sal. Ao re­ma­tar co­me­za­rá a pro­ce­sión ma­rí­ti­ma e, pos­te­rior­men­te, ha­be­rá un­ha te­rres­tre ata igre­xa pa­rro­quial de San­ta Uxía pa­ra dei­xar a ima­xe da pa­troa dos ma­ri­ñei­ros no lu­gar que ocu­pa ha­bi­tual­men­te. A po­li­cía in­fan­til ves­ti­da de ga­la, en­ti­da­des cul­tu­rais do mu­ni­ci­pio e a Ban­da de Mú­si­ca San­tí­si­mo Cristo de la Bue­na Muer­te de Fe­rrol e un gru­po tra­di­cio­nal acom­pa­ña­rán á co­mi­ti­va.

19.30 No cam­po de fút­bol da Fiei­tei­ra dispu­tara­se o tro­feo Fes­tas do Ve­rán.

20.00 In­te­gran­tes do Club Ken­po Ri­bei­ra do xim­na­sio Car­dal­da fa­rán un­ha ex­hi­bi­ción na pra­za do Con­ce­llo.

22.30 A or­ques­tra Sau­da­de ini­cia­rá o pri­mei­ro pa­se da ver­be­na

na ave­ni­da do Ma­le­cón. A se­gun­da in­ter­ven­ción co­me­za­rá ás 1.30 ho­ras.

00.00 O gru­po Dvi­cio ac­tua­rá na pra­za de España. Está pre­vis­to que o con­cer­to, de ac­ce­so gra­tuí­to, re­ma­te cun es­pec­tácu­lo pi­ro­téc­ni­co.

00.00 Pa­ra os que pre­fi­ran bai­lar ao rit­mo dun­ha or­ques­tra ábre­se un­ha no­va ci­ta, nes­te ca­so no par­que Gar­cía Ba­yón, no que prin­ci­pia­rá a ver­be­na ofre­ci­da po­lo gru­po Nie­vla. A súa ac­tua­ción pro­lon­ga­ra­se ata al­tas ho­ras, da­do que tras un breve des­can­so o se­gun­do pa­se co­me­za­rá ás 02.30 ho­ras.

02.00 A mú­si­ca non pa­ra nas Fes­tas do Ve­rán. A ani­ma­ción tras­lá­da­se nes­ta ho­ra á pra­za de Te­ruel, en Ban­dou­rrío, cun­ha se­sión mu­si­cal ofre­ci­da po­los pin­cha­dis­cos Sandy e Juan­chi.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.