«Este é un ano de tran­si­ción no Ma­le­cón»

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Entrevista -

O re­xe­dor re­co­ñe­ce que os cam­bios rea­li­za­dos na ave­ni­da do Ma­le­cón ri­bei­ren­se se­rán im­por­tan­tes pa­ra a distribución das fes­tas. Sen em­bar­go, apre­cia­ren­sa a par­tir do pró­xi­mo ve­rán: «Este é un ano de tran­si­ción no Ma­le­cón, pois a co­mi­sión xa ti­ña con­tra­ta­do o chan». Ruiz apun­ta que, aín­da así, «o es­pa­zo pa­ra os ve­ci­ños du­pli­ca­ra­se e, de ca­ra ao 2019, o lu­gar on­de se ce­le­bra­rán os bai­les e ac­tua­cións se­rá de máis de 5.000 me­tros ca­dra­dos. Ca­tro ve­ces máis que o pa­sa­do ano. Hai un­ha me­llo­ra subs­tan­cial que po­de­re­mos ver nun fu­tu­ro pró­xi­mo».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.