A Ma­ri­ña A Depu­tación de Lu­go co tu­ris­mo

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Portada -

O Go­berno da Depu­tación tra­ba­lla por con­ver­ter a pro­vin­cia de Lu­go nun re­fe­ren­te tu­rís­ti­co con­so­li­da­do no país. O im­pul­so da economía a tra­vés dos re­cur­sos na­tu­rais, pa­tri­mo­niais, et­no­grá­fi­cos ou gas­tro­nó­mi­cos lu­cen­ses é un­ha das má­xi­mas que per­se­gue o Exe­cu­ti­vo Pro­vin­cial pois, to­dos e ca­da un de­les, fan que Lu­go se­xa un­ha pro­vin­cia úni­ca, que cam­bia de re­cun­cho a re­cun­cho, ca­paz de ofre­cer un­ha ofer­ta tu­rís­ti­ca to­tal­men­te di­fe­ren­te. A Ma­ri­ña Lu­cen­se é un­ha das xoias da pro­vin­cia de Lu­go que pre­sen­ta un­ha di­ver­si­da­de úni­ca que cóm­pre apro­vei­tar: praias, mo­nu­men­tos, ca­te­drais, rutas de pe­re­gri­na­ción, ríos ou bos­ques...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.