San Lá­za­ro con­vér­te­se no epi­cen­tro da fei­ra noie­sa

A rúa do Cu­rro con­ver­te­ra­se nun mer­ca­do tra­di­cio­nal no que ha­be­rá ac­ti­vi­da­des ao lon­go de to­da a xor­na­da

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

O día pro­pio do San Mar­cos é o 25 de abril, con­se­cuen­te­men­te, é a xor­na­da prin­ci­pal das fes­tas de Noia, po­lo que o pro­gra­ma con­ta con un fei­xe de ci­tas in­tere­san­tes, al­gun­ha de­las his­tó­ri­ca, co­mo a Fei­ra Ca­ba­lar, pe­ro ta­mén coa ac­tua­ción dun­ha das me­llo­res or­ques­tras de Ga­li­cia, por non di­cir a me­llor, que é a Pa­rís de Noia, ou se­xa, a no­sa.

10.00 Xun­to coa a Fei­ra Ca­ba­lar, hai un­ha ac­ti­vi­da­de que den­de hai moi­tos anos se ce­le­bra ta­mén o día de San Mar­cos. Trá­ta­se da Fei­ra de Ma­qui­na­ria Agrí­co­la, que se ins­ta­la en San Lá­za­ro. Xa que lo­go, as dúas em­pe­zan á mes­ma ho­ra e no mes- mo lu­gar da vi­la. Os ve­ci­ños sa­be­rán que em­pe­za­ron am­bas po­las bom­bas de pa­len­que que se lan­za­rán pa­ra­le­la­men­te. 10.00 Ao tem­po, no co­ra­zón da vi­la abri­ra­se o Mer­ca­do Tra­di­cio­nal. Se­rá na rúa do Cu­rro e trá­ta­se dun­ha ci­ta que vai ga­ñan­do un lu­gar pri­vi­le­xia­do no pro­gra­ma do San Mar­cos. 11.30 As dia­nas e al­bo­ra­das che­ga­rán máis tar­de que os días pre­ce­den­tes, se­rán a car­go de Os Sal­guei­ri­ños de Noia, que des­fi­la­rán acom­pa­ña­dos po­los ca­be­zu­dos.

12.00 Ta­mén ha­be­rá tem­po pa­ra hon­rar ao san­to, e se­rá ao me­dio­día, cunha mi­sa so­lem­ne que te­rá por es­ce­na­rio a igre­xa de San­ta Cris­ti­na de Ba­rro. Á mes­ma ho­ra, no Cu­rro desen­vol­ve­ran­se xo­gos tra­di­cio­nais. 13.30 A Ban­da de Mú­si­ca de Noia ofre­ce­rá un con­cer­to na Ala­me­da.

17.00 Vol­ven os xo­gos tra­di­cio­nais á rúa do Cu­rro.

19.00 Nun­ha xor­na­da tan tra­di­cio­nal, a or­ga­ni­za­ción fi­xo un oco pa­ra o tra­xe ga­le­go, po­lo que ha­be­rá un des­fi­le mos­tra, coin­ci­di­do coa re­crea­ción do ca­dro de de Meu­nier, no Co­li­seo Noe­la. 20.00 No­vo pa­se da Ban­da de Mú­si­ca de Noia nun con­cer­to na Ala­me­da.

22.30 E che­ga un­ha das ci­tas máis es­pe­ra­das, a ac­tua­ción da Pa­rís de Noia, na Ala­me­da.

FO­TO MAR­COS CREO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.