Re­bel­día con­tra a suba dos pre­su­pos­tos

O in­cre­men­to dos sol­dos dos fun­cio­na­rios ener­va­ba á ve­ci­ñan­za de Boi­ro en 1932

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Noticias - AN­TÓN RO­DRÍ­GUEZ GA­LLAR­DO

A his­to­ria da no­sa co­mar­ca é abon­do­sa en mo­ve­men­tos de re­bel­día ve­ci­ñal con­tra o que se en­ten­día eran abu­sos de po­der. A maio­ría es­ta­ban vin­cu­la­dos ao pa­go de im­pos­tos, fo­ra dun xei­to di­rec­to ou mes­mo in­di­rec­to, ca­so do epi­so­dio su­ce­di­do en Boi­ro na pri­ma­ve­ra de 1932, can­do un nu­me­ro­so gru­po de per­soas se re­be­la­ba con­tra as con­tas do con­ce­llo. A fal­ta de in­gre­sos, con­se­cuen­cia das di­fi­cul­ta­des da re­ca­da­ción, las­tra­ba a ad­mi­nis­tra­ción mu­ni­ci­pal, im­po­si­bi­li­ta­da pa­ra afron­tar con nor­ma­li­da­de os seus pa­gos e rea­li­zar obras pú­bli­cas que mi­ti­ga­sen o cre­cen­te pa­ro. Nes­te de­li­ca­do con­tex­to eco­nó­mi­co, a in­ten­ción do go­berno lo­cal de in­cre­men­tar os pre­su­pos­tos coa subida sa­la­rial dos fun­cio­na­rios —sei­ca pre­cep­ti­va— ener­va­rá os áni­mos da ve­ci­ñan­za, sa­be­do­ra de que aquel in­cre­men­to re­dun­da­ría nun­ha suba das car­gas fis­cais. Así, na mañá do 30 de maio, un nu­me­ro­so gru­po de per­soas con­cen­trá­ba­se en Ci­ma­de­vi­la, nas pro­xi­mi­da­des da ca­sa do con­ce­llo, á es­pe­ra da ce­le­bra­ción do pleno on­de se tra- ta­ría o asun­to, co fin de me­ter pre­sión ás au­to­ri­da­des locais.

A fal­ta de quó­rum pa­ra ce­le­brar a se­sión ale­ga­da po­lo se­cre­ta­rio mu­ni­ci­pal non di­sua­di­rá os con­cen­tra­dos que, se­gun­do in­for­mes da al­cal­día ao Go­ber­na­dor Ci­vil (7 xu­ño de 1932), en­tre be­rros e sen aten­der a ra­zóns nin á pro­me­sa da ce­le­bra­ción da se­sión su­ple­to­ria nun­ha da­ta pró­xi­ma, con­se­guían que o al­cal­de Be­ni­to Ca­lo e o al­gua­cil, acom­pa­ña­dos de dous dos re­bel­des, saí­sen nun co­che na bus­ca do nú­me­ro ne­ce­sa­rio de con­ce­llei­ros. Fi­nal­men­te, o pleno ce­le­bra­ría­se pa­sa­das va­rias ho­ras e des­pois de que o se­cre­ta­rio, fun­cio­na­rios e al­gún edil de­ci­di­sen non saír en to­do o día da ca­sa con­sis­to­rial por te­mor a re­pre­sa­lias.

Su­pre­sión de pra­zas

En­tre os acor­dos que, me­dia­ti­za­do po­la si­tua­ción, to­ma­ba o con­ce­llo, in­cluían­se a re­cla­ma­ción ás au­to­ri­da­des go­ber­na­ti­vas con­tra os sol­dos da co­ma­droa e prac­ti­can­te, e os pa­gos aos ins­pec­to­res far­ma­céu­ti­cos e ve­te­ri­na­rio. Ta­mén se de­ci­día so­li­ci­tar a su­pre­sión de to­das es­tas pra­zas, así co­mo a re­bai­xa da ca­te­go­ría dun dos mé­di­cos mu­ni­ci­pais e a re­du­ción dos sol­dos dos ou­tros dous.

A pro­pos­ta de po­da dos pre­su­pos­tos com­ple­ta­ra­se nou­tro caó­ti­co pleno, o do 6 de xu­ño, no que a ins­tan­cias dos con­ce­llei­ros da opo­si­ción, alen­ta­dos po­la mul­ti­tu­de pre­sen­te, acor­dá­ba­se pe­dir a su­pre­sión dos quin­que­nios do se­cre­ta­rio mu­ni­ci­pal, así co­mo das pra­zas de es­cri­ben­tes e de dúas das tres pra­zas de mé­di­cos. Es­ta ira­da reac­ción da ve­ci­ñan­za non co­llía por sorpresa o go­berno, que uns me­ses an­tes (pleno de 24 xu­ño de 1931) acor­da­ra re­cla­mar á su­perio­ri­da­de con­tra a asig­na­ción obri­ga­to­ria de dous ins­pec­to­res far­ma­céu­ti­cos, ar­gu­men­tan­do: «Que los pre­su­pues­tos mu­ni­ci­pa­les es­tán re­car­ga­dos con ex­ce­so y se nu­tren, pue­de de­cir­se, ex­clu­si­va­men­te, con el re­par­to ge­ne­ral de uti­li­da­des, me­dio de tri­bu­ta­ción que al­can­za a la cla­se pro­le­ta­ria y tra­ba­ja­do­ra, que cons­ti­tu­ye el ma­yor nú­me­ro del ve­cin­da­rio; y que por es­ta ra­zón cualquier au­men­to se­ría mo­ti­vo de alar­ma e in­quie­tu­des y cau­sa, se­gu­ra­men­te, de dis­tur­bios y al­te­ra­cio­nes de or­den pú­bli­co».

Dun xei­to ra­di­cal, a ve­ci­ñan­za máis afou­ta dei­xa­ba cla­ra a súa po­si­ción fron­te a uns pre­su­pos­tos que re­dun­da­rían pa­ra mal nas súas eco­no­mías, tan­to por su­po­ñer un in­cre­men­to dos im­pos­tos co­mo por elu­dir a rea­li­za­ción de obras que ali­via­sen o pa­ro. Ade­mais, pre­vían un au­men­to sa­la­rial aos fun­cio­na­rios, in­cluí­dos o se­cre­ta­rio e os seus ofi­ciais, pa­ra os que en máis dun­ha oca­sión se pe­di­ra pu­bli­ca­men­te a des­ti­tu­ción co­mo me­dio pa­ra erra­di­car o ca­ci­quis­mo. Só nun­ha se­sión ce­le­bra­da en se­cre­to, o go­berno mu­ni­ci­pal po­de­ría apro­bar aque­las po­lé­mi­cas con­tas pú­bli­cas que tan­to re­xei­te pro­du­ci­ran en­tre a ci­da­da­nía.

Na mañá do 30 de maio con­cen­trá­ban­se os ve­ci­ños dian­te do Con­ce­llo en Ci­ma­de­vi­la

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.