XUN­TA DE GA­LI­CIA

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Portada -

Acor­do do 06 de xu­llo de 2018 da Xe­fa­tu­ra Te­rri­to­rial da Con­se­lle­ría de Eco­no­mía, Em­pre­go e In­dus­tria da Co­ru­ña, po­lo que se so­me­te a in­for­ma­ción pú­bli­ca a so­li­ci­tu­de de au­to­ri­za­ción ad­mi­nis­tra­ti­va pre­via, a de­cla­ra­ción de uti­li­da­de pú­bli­ca, en con­cre­to, e a ne­ce­si­da­de de ur­xen­te ocu­pa­ción que iso im­pli­ca, a au­to­ri­za­ción ad­mi­nis­tra­ti­va de cons­tru­ción, o pro­xec­to sec­to­rial de in­ci­den­cia su­pra­mu­ni­ci­pal e o es­tu­do de im­pac­to am­bien­tal do pro­xec­to da L.A.T 220 kV Cam­pe­lo-Me­son, nos con­ce­llos de Car­ba­llo, Ca­rral, Cer­ce­da, Co­ris­tan­co, Or­des e Tor­doia (A Co­ru­ña), (exp. IN408A 2018/14).

En cum­pri­men­to do dis­pos­to na Lei 24/2013, do 26 de de­cem­bro, do sec­tor eléc­tri­co; na Lei 8/2009, do 22 de de­cem­bro, po­la que se re­gu­la o apro­vei­ta­men­to eó­li­co en Ga­li­cia e se crea o ca­non eó­li­co e o Fon­do de Com­pen­sa­ción Am­bien­tal, mo­di­fi­ca­da po­la Lei 5/2017, do 19 de ou­tu­bro, de fo­men­to da im­plan­ta­ción de ini­cia­ti­vas em­pre­sa­riais en Ga­li­cia; no Real De­cre­to 1955/2000, do 1 de de­cem­bro, po­lo que se re­gu­lan as ac­ti­vi­da­des de trans­por­te, dis­tri­bu­ción, co­mer­cia­li­za­ción, sub­mi­nis­tra­ción e pro­ce­de­men­tos de au­to­ri­za­ción de ins­ta­la­cións de ener­xía eléc­tri­ca; na Lei 21/2013, de 9 de de­cem­bro de Ava­lia­ción Am­bien­tal; na Lei 10/1995, do 23 de no­vem­bro, de or­de­na­ción do te­rri­to­rio de Ga­li­cia; no De­cre­to 80/2000, do 23 de mar­zo, po­lo que se re­gu­lan os plans e pro­xec­tos sec­to­riais de in­ci­den­cia su­pra­mu­ni­ci­pal; e de­mais nor­mas vi­xen­tes de apli­ca­cións, so­mé­te­se a in­for­ma­ción pú­bli­ca a so­li­ci­tu­de re­la­cio­na­da coa ins­ta­la­ción que se des­cri­be a con­ti­nua­ción: So­li­ci­tan­te/Pro­mo­tor: Gree­na­lia Po­wer, SLU

(NIF - B70501473)

En­de­re­zo so­cial: Pra­za Ma­ría Pi­ta, nº 10 – 1º - 15001 A Co­ru­ña De­no­mi­na­ción do pro­xec­to: L.A.T. 220 KV CAM­PE­LO-ME­SÓN

Mu­ni­ci­pios afec­ta­dos: Con­ce­llos de Car­ba­llo, Ca­rral, Cer­ce­da, Co­ris­tan­co, Or­des e Tor­doia (A Co­ru­ña)

Or­za­men­to: 7.753.149,64 € Ob­xec­to: Co fin de eva­cuar a ener­xía xe­ra­da po­los par­ques eó­li­cos pro­xec­ta­dos de Cam­pe­lo (IN661A 2011/16), Bus­te­lo (IN408A 2017/002) e Mon­te Tou­ral (IN408A 2017/017), pro­xéc­ta­se un­ha li­ña de al­ta ten­sión con un tra­mo aé­reo e ou­tro so­te­rra­do de 220 kV e 38.122 m de lon­xi­tu­de to­tal con ini­cio no apoio nº 1 máis pró­xi­mo á sub­es­ta­ción do par­que eó­li­co de Cam­pe­lo pro­xec­ta­da (IN661A 2011/16) e fi­nal na sub­es­ta­ción de trans­por­te exis­ten­te de Me­són do Vento de Red Eléc­tri­ca de Es­pa­ña.

Ca­rac­te­rís­ti­cas téc­ni­cas das ins­ta­la­cións do pro­xec­to:

-LA­TA a 220 kV sim­ple cir­cuí­to dú­plex, de 36.840 m, con­du­tor ti­po LA-455 Al, con ori­xe no apoio n.º 1 pro­xec­ta­do, in­me­dia­to á sub­es­ta­ción do par­que eó­li­co de Cam­pe­lo pro­xec­ta­da (IN661A 2011/16), e fi­nal no apoio n.º 109 pro­xec­ta­do. Os apoios pro­xec­ta­dos son do ti­po ce­lo­sía de acei­ro.

-LATS a 220 kV, de 1.282 m, con­du­tor ti­po RHZ1-RA+2OL (AS) 127/220 2x(1x630) Al, con ori­xe no pa­so A/S do apoio n.º 109 pro­xec­ta­do e fi­nal na po­si­ción pre­vis­ta na Sub­es­ta­ción Me­són do Vento de trans­por­te.

Ob­xec­to da in­for­ma­ción pú­bli­ca:

• A Au­to­ri­za­ción Ad­mi­nis­tra­ti­va pre­via, a de­cla­ra­ción de uti­li­da­de pú­bli­ca, en con­cre­to, e a ne­ce­si­da­de de ur­xen­te ocu­pa­ción que iso im­pli­ca, a au­to­ri­za­ción ad­mi­nis­tra­ti­va de cons­tru­ción, o pro­xec­to sec­to­rial de in­ci­den­cia su­pra­mu­ni­ci­pal e o es­tu­do de im­pac­to am­bien­tal das ins­ta­la­cións. Es­ta de­cla­ra­ción de uti­li­da­de pú­bli­ca le­va­rá im­plí­ci­ta, de acor­do co ar­ti­go 56 da Lei 24/2013, a ne­ce­si­da­de da ur­xen­te ocu­pa­ción, pa­ra os efec­tos da ex­pro­pia­ción for­zo­sa, dos bens e de­rei­tos afec­ta­dos ne­ce­sa­rios pa­ra o es­ta­ble­ce­men­to des­tas ins­ta­la­cións. • O es­tu­do de im­pac­to am­bien­tal.

• O pro­xec­to sec­to­rial de in­ci­den­cia su­pra­mu­ni­ci­pal.

O que se fai pú­bli­co pa­ra o co­ñe­ce­men­to xe­ral, así co­mo, en par­ti­cu­lar, dos pro­pie­ta­rios dos pre­dios e de­mais ti­tu­la­res afec­ta­dos que fi­gu­ran na re­la­ción con­cre­ta e in­di­vi­dua­li­za­da de bens e de­rei­tos afec­ta­dos no anexo que se in­si­re a es­te Acuer­do, e as per­soas que, sen­do ti­tu­la­res de de­rei­tos reais ou in­tere­ses eco­nó­mi­cos so­bre os bens afec­ta­dos, fo­sen omi­ti­dos, pa­ra que poi­dan exa­mi­nar o Pro­xec­to de Exe­cu­ción, Es­tu­dio de Im­pac­to Am­bien­tal e Pro­xec­to Sec­to­rial de In­ci­den­cia Su­pra­mu­ni­ci­pal co­rres­pon­den­tes ás ins­ta­la­cións da L.A.T. 220 kV Cam­pe­lo – Me­són, du­ran­te un pra­zo de quin­ce (15) días, que co­me­za­rán a con­tar­se a par­tir do día se­guin­te ao da úl­ti­ma pu­bli­ca­ción ou no­ti­fi­ca­ción in­di­vi­dual des­te acor­do, nas de­pen­den­cias da sec­ción de Ener­xía des­ta Xe­fa­tu­ra Te­rri­to­rial da Co­ru­ña da Con­se­lle­ría de Eco­no­mía, Em­pre­go e In­dus­tria, si­ta na rúa Vi­cen­te Fe­rrer, núm. 2-2º an­dar, 15071 A Co­ru­ña, así co­mo nos con­ce­llos de Car­ba­llo, Ca­rral, Cer­ce­da, Co­ris­tan­co, Or­des e Tor­doia (A Co­ru­ña), e pre­sen­tar as súas ale­ga- cións no ci­ta­do pra­zo de quin­ce (15) días. O Es­tu­dio de Im­pac­to Am­bien­tal es­ta­rá ta­mén dis­po­ñi­ble, du­ran­te o mes­mo pra­zo, nas de­pen­den­cias da Xe­fa­tu­ra Te­rri­to­rial da Co­ru­ña da Con­se­lle­ría de Me­dio Am­bien­te e Or­de­na­ción do Te­rri­to­rio.

O pro­xec­to da L.A.T. 220 kV Cam­pe­lo-Me­són foi de­cla­ra­do de in­tere­se es­pe­cial po­lo Con­se­llo da Xun­ta o 26 de abril de 2018, pa­ra os efec­tos da dis­po­si­ción adi­cio­nal pri­mei­ra da Lei 8/2009, en­ga­di­da po­la Lei 5/2017, do 19 de ou­tu­bro. "Es­ta de­cla­ra­ción te­rá co­mo efec­tos a tra­mi­ta­ción de for­ma prio­ri­ta­ria e co ca­rác­ter de ur­xen­cia e a re­du­ción á me­ta­de dos pra­zos ne­ce­sa­rios na ins­tru­ción do pro­ce­de­men­to da au­to­ri­za­ción ad­mi­nis­tra­ti­va pre­via e/ou de cons­tru­ción, así co­mo dos pra­zos na ins­tru­ción do pro­ce­de­men­to de ava­lia­ción am­bien­tal que se­xa ne­ce­sa­rio. Así mes­mo, re­du­ci­ran­se á me­ta­de os pra­zos ne­ce­sa­rios na tra­mi­ta­ción do pro­xec­to sec­to­rial".

A Co­ru­ña, 6 de xu­llo de 2018

Isi­do­ro Mar­tí­nez Ar­ca

O Xe­fe Te­rri­to­rial da Co­ru­ña

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.