Amal­ga­ma de mú­si­ca, de­por­te y re­li­gión

O con­cer­to de Mar­ta Sán­chez en­che­rá a Ala­me­da

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Portada -

As festas de San Bar­to­lo­meu de Noia, ta­mén co­ñe­ci­das co­mo as do ve­rán, em­pe­za­ron on­te con moi­ta for­za, da man da re­co­ñe­ci­da or­ques­tra Pa­rís de Noia e o con­cer­to La Edad de Oro del Pop Es­pa­ñol, pe­ro ho­xe pó­de­se con­si­de­rar o gran día, por­que é a xor­na­da na que se con­me­mo­ra ao que fo­ra após­to­lo de Xe­su­cris­to e que se ve­ne­ra no ter­mo noiés, on­de un­ha len­da si­na­la que na Bar­qui­ña hou­bo un­ha ca­pe­la de­di­ca­da ao san­to que aca­bou aso­la­ga­da.

Pa­ra hon­rar a san Bar­to­lo­meu no seu día, o de­por­te e a mú­si­ca co­pan boa par­te do pro­gra­ma, so­bre­saín­do o con­cer­to de Mar­ta Sán­chez, que se­gu­ro que vai en­cher a Ala­me­da, por­que, ade­mais, é de en­tra­da li­bre.

10.00 As bom­bas de pa­len­que e as dia­nas e al­bo­ra­das a car­go da Ban­da Mu­ni­ci­pal de Noia se­rán as re­fe­ren­cias que anuncia- rán o co­me­zo das ce­le­bra­cións.

13.00 A pri­mei­ra ci­ta co de­por­te co­rre­rá a car­go do xim­na­sio Ma­nio­tas, que fa­rá un­ha ex­hi­bi­ción. E á mes­ma hora, máis mú­si­ca, des­ta vol­ta pro­ta­go­ni­za­da por Ba­lle­ri­ne Jazz, am­bas ac­ti­vi­da­des na Ala­me­da.

13.30 A Ban­da Mu­ni­ci­pal de Mú­si­ca de Noia ofre­ce­rá un con­cer­to na Ala­me­da, co­mo pe­che das ac­ti­vi­da­des ma­ti­nais. 16.30 Os ne­nos van ser os pro­ta­go­nis­tas a pri­mei­ra hora da tar­de, xa que es­tán con­vo­ca­dos no Pei­rao do Mar­qués pa­ra un con­cur­so de pes­ca, pro­mo­vi­do por Náu­ti­ca Andrade, on­de ha­bía que ins­cri­bir­se.

19.00 Con­ti­núa o de­por­te, nes­te ca­so, un campionato por equi­pos de Taekwondo ITF, no pa­vi­llón Agus­tín Mou­rís.

22.00 A Pra­za do Ta­pal se­rá es­ce­na­rio da ac­tua­ción do gru­po ga­le­go A Ban­da da Bal­bi­na.

22.30 A or­ques­tra New York em­pe­za o pri­mei­ro pa­se da ver­be­na na Ala­me­da, que pa­ra­rá pa­ra dar pa­so a ac­tua­ción es­te­lar das festas.

OO.00 A po­pu­lar Mar­ta Sán­chez su­birá ao es­ce­na­rio que se mon­ta­rá na Ala­me­da pa­ra ofre­cer un con­cer­to. Can­do re­ma­te, a or­ques­tra New York vol­ve­rá a co­ller os ins­tru­men­tos pa­ra se­guir coa mú­si­ca e o bai­le ata o re­ma­te.

FO­TO MAR­COS CREO

As festas noie­sas ca­rac­te­rí­zan­se po­los con­cer­tos de ar­tis­tas que en­chen a Ala­me­da

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.