MA­QUE­TAS

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

Du­ran­te os días de fes­ta, o sa­lón de ple­nos do Con­ce­llo de Noia se­rá o es­ce­na­rio dun­ha in­tere­san­te ex­po­si­ción. Trá­ta­se das ma­que­tas de Ave­lino Agei­tos, un noiés que fi­xo a es­ca­la un­ha se­rie de sig­ni­fi­ca­ti­vos mo­nu­men­tos do ter­mo, así co­mo bar­cos e ou­tros. Os in­tere­sa­dos en ver as pe­zas po­de­rán ac­ce­der ás de­pen­den­cias en ho­ra­rio de 11.00 a 14.00 e de 18.00 a 22.00.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.