Po­li­cías e Gar­da Ci­vil ve­la­rán po­lo de­sen­vol­ve­men­to das ce­le­bra­cións

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Entrevista -

Un­ha cues­tión fun­da­men­tal en ci­tas co­mo a noie­sa, nas que es­tá pre­vis­ta un­ha afluen­cia ma­si­va de pú­bli­co, ac­tua­cións co­mo a de ho­xe á noi­te, é o da se­gu­ri­da­de. O go­berno lo­cal ten is­to moi pre­sen­te e San­tia­go Frei­re anun­ciou un re­for­zo da pre­sen­za das for­zas da or­de nas rúas, tan­to coa co­la­bo­ra­ción da Gar­da Ci­vil co­ma co au­men­to dos axen­tes da Po­li­cía Lo­cal de gar­da. Ade­mais, fi­xo un cha­ma­men­to á co­la­bo­ra­ción ci­da­dá pa­ra que os fes­te­xos trans­co­rran sen in­ci­den­cias.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.