Can­do o funk se mes­tu­ra co rock

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Entrevista -

A cohe­sión en­tre o funk e o rock foi o epi­cen­tro do proxecto crea­do en Va­len­cia co no­me de Fun­ki­wis. O seu úl­ti­mo tra­ba­llo,

Mun­do roto, ex­plo­ta ta­mén os rit­mos da mú­si­ca reg­gae. A súa po­ten­cia en­ri­ba do es­ce­na­rio, ocu­pa­do po­los no­ve mem­bros do gru­po, é só equi­pa­ra­ble ao ex­ce­len­te tra­ba­llo que fi­xe­ron no es­tu­do de gra­va­ción.

Fun­ki­wis

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.