Mei­xoei­ro, Amei­xoa­da e Amei­xi­da, te­ñen a mes­ma ori­xe?

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Noticias - ISABEL SAN­TOS

Mei­xón ou cría da an­guía, amei­xa bi­val­do e cer­ca­do pa­ra pro­te­xer o gan­do po­la noi­te (aín­da ho­xe vi­xen­te en lin­gua portuguesa): son os ele­men­tos que po­de­rían es­tar na ori­xe dos to­pó­ni­mos Mei­xoei­ro, Amei­xoa­da e Amei­xi­da.

O Mei­xoei­ro de Vi­go pui­do ter un re­ga­to ap­to pa­ra a cría des­tes pei­xes. A Amei­xoa­da de Moa­ña po­de alu­dir ao va­la­do do gan­do, igual que a Mei­xoa­da de Ca­ba­na. A praia da Amei­xi­da, na pa­rro­quia de Ca­rrei­ra, de­be­ría o seu no­me aos ban­cos do pre­za­do mo­lus­co. Pe­ro así co­mo amei­xa é de eti­mo­lo­xía des­co­ñe­ci­da e qui­zais vén do por­tu­gués amêi­joa, do­cu­men­ta­da den­de o sécu­lo XIII, mei­xón pro­ce­de da pa­la­bra latina man­sio­ne(m), «lu­gar de reunión» (se­rá po­lo ca­rác­ter gre­ga­rio das an­guías e dos seus ale­víns, que ba­sean a súa su­per­vi­ven­cia na per­ten­za á tou­za?). A Amei­xoa­da, por ser «un acor­do ocul­to e cen­su­ra­ble», e o ver­bo amei­xoar, «re­unir, xun­tar» e «gar­dar as ga­li­ñas no po­lei­ro», si é po­si­ble li­ga­los ao éti­mo man­sio­ne(m).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.