Un mer­ce­da­rio de Pal­mei­ra

Ri­car­do San­lés Martínez

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Noticias - PAS­TOR RO­DRÍ­GUEZ

Aín­da que a ache­ga in­te­lec­tual das or­des re­li­xio­sas no Bar­ban­za co­rres­pon­de maio­ri­ta­ria­men­te aos fran­cis­ca­nos e, en me­nor me­di­da, aos xe­suí­tas, Ri­car­do San­lés Martínez, na­ci­do en Pal­mei­ra o 1 de de­cem­bro de 1916, per­ten­ceu á or­de da Mer­cé. In­gre­sou no con­ven­to de Sarria en 1931 e fi­xo a pro­fe­sión en Poio en 1942, ano no que foi ta­mén or­de­na­do pres­bí­te­ro. Ocu­pou va­rios car­gos im­por­tan­tes na súa or­de: co­men­da­dor de Sarria en­tre 1951 e 1954, mestre de fi­ló­so­fos e teó­lo­gos en Poio en­tre 1954 e 1957, de­fi­ni­dor pro­vin­cial e bi­blio­te­ca­rio de no­vo en Poio. De­di­ca­do aos es­tu­dos eru­di­tos so­bre a or­de da Mer­cé e o seu pa­pel na evan­xe­li­za­ción de Amé­ri­ca e Fi­li­pi­nas, pu­bli­cou o Avia­mien­to y ca­tá­lo­go de las mi­sio­nes y mi­sio­ne­ros de la Mer­ced de Cas­ti­lla o las In­dias du­ran­te el si­glo XV se­gún los Li­bros de Con­tra­ta­ción, que pu­bli­cou en Ma­drid en­tre 1974 e 1976 a par­tir de ma­te­riais que pre­pa­ra­ra o pa­dre José Cas­tro Seoa­ne, de quen es­cri­biu un­ha bio­gra­fía edi­ta­da en 1972. Pre­via­men­te, en 1971, de­ra ao pre­lo a obra Tra­yec­to­ria mi­sio­ne­ra de la Mer­ced en la con­quis­ta de Amé­ri­ca, que com­ple­tou en 1979 con Avia­mien­to y ca­tá­lo­go de mi­sio­ne­ros a In­dias y Fi­li­pi­nas en el si­glo XVI. Xa no ano 1966 pu­bli­cou so­bre a súa or­de o Ma­nual de los Ca­pí­tu­los Pro­vin­cia­les e, no ano 1973, Nue­vos do­cu­men­tos pa­ra la vi­da de Vi­cen­te Es­pi­nel, so­bre ese im­por­tan­te na­rra­dor e poe­ta do Sécu­lo de Ou­ro. Foi mem­bro co­rres­pon­den­te da Jun­ta de His­to­ria Ecle­siás­ti­ca Ar­gen­ti­na en 1975 e da Real Aca­de­mia da His­to­ria. Fa­le­ceu en Poio, o 9 de fe­brei­ro de 1989.

FO­TO L. P.

Bi­blio­te­ca do mos­tei­ro de Poio

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.