Patricia M. G. Ro­drí­guez Mes­tra

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Noticias -

1. O seu me­llor mo­men­to pa­ra a lec­tu­ra. An­tes de dur­mir.

2. Cri­te­rios que se­gue pa­ra a es­co­lla dun li­bro. Guío­me po­las re­co­men­da­cións dou­tros lec­to­res.

3. Que lle ache­ga a lec­tu­ra? A opor­tu­ni­da­de de via­xar a ou­tros tem­pos e lu­ga­res reais ou in­ven­ta­dos.

4. Os seus li­bros fa­vo­ri­tos. Cien años de so­le­dad, O es­pan­ta­llo ami­go, An­cia, de Blas de Ote­ro, Le pe­tit prin­ce.

5. Un xé­ne­ro li­te­ra­rio. A poe­sía.

6. Un per­so­na­xe e un es­pa­zo li­te­ra­rio. Au­re­liano Buen­día du­ran­te a pes­te do es­que­ce­men­to que aso­lou Macondo.

7. Que es­tá a ler ago­ra? El co­ra­zón de las ti­nie­blas, de Jo­seph Con­rad, e Huc­kle­berry Finn, de Mark Twain.

8. Un au­tor en ga­le­go e ou­tro nou­tra lin­gua. Cun­quei­ro e García Már­quez.

9. Que ac­ti­vi­da­des, amais da lec­tu­ra, ocu­pan o seu lecer? Adoi­to ca­mi­ñar e «ca­fe­tear» coas ami­za­des.

10. Un­ha pai­sa­xe no Bar­ban­za dig­na de li­bro. A fer­ven­za de Ri­ba­siei­ra des­pois dun in­verno xe­ne­ro­so en chu­via.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.