Un pa­raí­so or­ni­to­ló­xi­co.

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de Galicia (OneOff ALL) - - PATRIMONIO NATURAL - FOTO AL­BER­TO LÓ­PEZ

Na Re­ser­va da Bios­fe­ra Te­rras do Mi­ño hai, xun­to cos ríos, un­ha pre­sen­za de au­ga, a das la­goas, que di­fi­cil­men­te se ato­pa nou­tros lu­ga­res: a de Ca­que, en Cas­tro de Rei, e a de Cos­pei­to, ao pé da ca­pi­tal do con­ce­llo, son dúas das máis co­ñe­ci­das. Esa pe­cu­lia­ri­da­de vai acom­pa­ña­da dou­tra ri­que­za, a or­ni­to­ló­xi­ca, que au­men­ta a im­por­tan­cia da zo­na, es­pe­cial­men­te no ou­tono e no in­verno. A ave­fría, o ána­de sil­bón ou o ána­de real son al­gun­has das aves que se po­den ver e que con­ver­ten a Te­rra Chá nun es­pa­zo moi apre­cia­do po­los afec­cio­na­dos á or­ni­to­lo­xía. Por ou­tra ban­da, en boa par­te dos con­ce­llos in­cluí­dos na Re­ser­va da Bios­fe­ra Te­rras do Mi­ño es­tá a me­drar nos úl­ti­mos tem­pos a po­boa­ción de ce­go­ñas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.