Ve­xe­ta­ción den­tro e fó­ra do Mi­ño.

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de Galicia (OneOff ALL) - - PATRIMONIO NATURAL - FOTO AL­BER­TO LÓ­PEZ

A ri­que­za na­tu­ral da zo­na apa­re­ce ade­mais acom­pa­ña­da de cer­tas pe­cu­lia­ri­da­des. No tra­mo fi­nal do Mi­ño na Te­rra Chá, a acu­mu­la­ción de ma­te­riais nas re­vol­tas do río fa­vo­re­ce a crea­ción de in­suas. Po­la seu va­lor eco­ló­xi­co e po­la súa ex­ten­sión, con máis de 106 hec­tá­reas de su­per­fi­cie, trá­ta­se du eco­sis­te­ma de va­lor, sa­lien­ta­do po­los es­tu­do­sos. A Depu­tación de Lu­go reali­zou no 2014 un con­cur­so pú­bli­co pa­ra asi­nar un acor­do de cus­to­dia que me­llo­ra­se a con­ser­va­ción das in­suas do Mi­ño e dos Ollos. Co­mo re­sul­ta­do de­sa con­vo­ca­to­ria, a Aso­cia­ción Galega de Cus­to­dia do Te­rri­to­rio foi eli­xi­da, e es­tá a desen­vol­ver na zo­na di­ver­sas ac­ti­vi­da­des ven­ce­lla­das con ese con­ti­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.