Un ei­xe do pa­sa­do pa­ra o fu­tu­ro.

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de Galicia (OneOff ALL) - - PATRIMONIO NATURAL - FOTO ÁLBERTO LÓ­PEZ

A Re­ser­va da Bios­fe­ra Te­rras do Mi­ño, pri­mei­ra de­cla­ra­da en Ga­li­cia e se­gun­da de Es­pa­ña po­la súa su­per­fi­cie to­tal, es­tén­de­se por 26 con­ce­llos da cun­ca al­ta e me­dia do Mi­ño: da se­rra do Xis­tral ás te­rras máis bai­xas, su­ca­das por ríos e re­ga­tos, o te­rri­to­rio es­tá de­fi­ni­do po­lo prin­ci­pal dos ríos ga­le­gos. Nas te­rras das mar­xes do Mi­ño desen­vól­ven­se, den­de hai sécu­los, ac­ti­vi­da­des agra­rias e gan­dei­ras. To­xos e xes­tas, car­ba­llos e ame­nei­ros, tur­bei­ras e pra­dos amo­san a va­rie­da­de de flo­ra dun te­rri­to­rio no que a fau­na é ta­mén di­ver­sa. O pai Mi­ño, cru­za­do por pon­tes de es­tru­tu­ra an­ti­gua pe­ro ta­mén de mo­der­na fas­quía, de­fi­ne e pre­si­de es­te te­rri­to­rio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.