O pri­vi­le­xio dun cin­to ver­de arre­dor da ca­pi­tal da pro­vin­cia.

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de Galicia (OneOff ALL) - - PATRIMONIO NATURAL - FOTO A. LÓ­PEZ

O río Ra­to, que en­tre­ga as súas au­gas ao Mi­ño pre­to da Tol­da, ten nas súas bei­ras un pa­seo de va­rios qui­ló­me­tros que per­mi­te go­zar da na­tu­re­za a pou­ca dis­tan­cia do centro da ci­da­de. Ca­mi­ñar tran­qui­la­men­te ou a bo rit­mo e co­rrer son ac­ti­vi­da­des que se ven a co­tío ne­se lu­gar, que su­pón un­ha mos­tra máis do xe­ne­ro­sa que foi a na­tu­re­za co te­rri­to­rio ho­xe in­cluí­do na Re­ser­va da Bios­fe­ra Te­rras do Mi­ño. Per­co­rri­dos de pou­ca dis­tan­cia per­mi­ten a ve­ci­ños e a vi­si­tan­tes en­trar en con­tac­to cun me­dio am­bien­te ben con­ser­va­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.